Om Nasjonalt ID-senter

Vi styrker arbeidet med å avklare identiteten til utlendinger som søker seg til eller oppholder seg i Norge.

Nasjonalt ID-senter er et ekspertorgan som skal bistå og samarbeide med aktører innen offentlig forvaltning. Vi skal gi råd og yte bistand i prinsipielle og vanskelige saker/spørsmål. Dette gjelder både etter forespørsel og på eget initiativ. Vi skal ikke fatte beslutninger i enkeltsaker, men innhente og gjøre tilgjengelig informasjon som del av grunnlagsmaterialet for virksomheter som fatter vedtak.

Hvem utfører Nasjonalt ID-senter undersøkelser for?

Utlendingsforvaltningen kan søke råd og oversende saker til Nasjonalt ID-senter for dokumentteknisk undersøkelse. Mer om det finner du her.

Du kan lese mer i Nasjonalt ID-senters instruks.

Benytt gjerne vår postadresse postmottak@nidsenter.no for henvendelser.

Se vår presentasjonsvideo