Strategi 2021-2023

Nasjonalt ID-senter skal tilby verktøy og tjenester som bidrar til økt kvalitet på ID-arbeidet i samfunnet, og har et særlig ansvar for politiet og utlendingsforvaltningen.

Vi skal følge med på den faglige utviklingen, ha tett dialog med brukerne
og innhente innsikt fra kartlegginger og evalueringer. Vi skal gjennom dette
også bidra til å sikre et bedre grunnlag for målrettet innsats mot kriminalitet.

Les mer om Nasjonalt ID-senters strategi for periode 2021-2023 her.