Ledige stillinger

Ledige stillinger hos Nasjonalt ID-senter:

Du kan også finne ledige stillinger i Nasjonalt ID-senter ved å søke her.

Hospitering

Nasjonalt ID-senter legger til rette for hospiteringsordninger for aktørene i utlendingsforvaltningen, politiet og andre samarbeidspartnere. Dette gjør vi for å sikre en god kompetanseoppbygging og kompetanseoverføring internt og mellom aktører som har arbeidsoppgaver knyttet til vårt ansvarsområde.

Les mer om Nasjonalt ID-senters hospiteringsordning her.

Hospitanter blir som regel rekruttert ved at vi henvender oss til samarbeidspartnere som innehar den kompetansen vi søker for å løse en bestemt oppgave. Initiativet kan også komme fra samarbeidspartnere som ønsker å bygge kompetanse på våre fagområder. Kostnader knyttet til hospiterings- og instruksjonsordninger skal som hovedregel dekkes av Nasjonalt ID-senter, men dette vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Medarbeidere som ønsker å hospitere hos oss må sende en formell henvendelse, via ledelsen på eget tjenestested, der det fremgår hvorfor man ønsker å hospitere, hvor lenge, hvilke fagområder som vil være mest nyttig, både for en selv og egen arbeidsgiver, samt annen relevant informasjon som begrunner ønsket om hospitering. Informasjon om ønsket varighet, deltidsordning eller andre forhold er også viktig å få belyst i henvendelsen. 

På bakgrunn av henvendelsen vil vi svare så fort som mulig.

Vi ber om at henvendelsen sendes på e-post til postmottak@nidsenter.no