Februar 2024

Uke 7

Uke 6

Uke 5

Januar 2024

Uke 4

Uke 3

Uke 2

Uke 1

Desember 2023

Uke 52

Uke 51

Uke 50

Uke 49

November 2023

Uke 48

Uke 47

Uke 46

Uke 45

Uke 44

 

Innsyn i Nasjonalt ID-senters postjournal

Nasjonalt ID-senters saksdokumenter er offentlige med mindre det er gjort unntak i lov eller medhold av lov. Alle kan derfor kreve å få innsyn i det offentlige innholdet av dokumenter i en bestemt sak.

Når et saksdokument inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt, må vi avslå krav om innsyn i disse opplysningene.

Innsyn i enkeltsaker

Nasjonalt ID-senter foretar dokumentundersøkelser, og gir råd om avklaring av identitet i utlendingssaker, på oppdrag fra utlendingsforvaltningen og andre offentlige og private aktører som utfører identitetskontroller.

Dokumenter i utlendingssaker er ikke oppført i offentlig postjournal. Utlendingssaker handler i stor grad om personlige forhold som er underlagt taushetsplikt, og i utgangspunktet er det ikke tillatt å gi ut informasjon i slike enkeltsaker. Når Nasjonalt ID-senter behandler anmodninger om dokumentundersøkelser og råd om identitetsavklaring i enkeltsaker, er det den aktuelle oppdragsgiver som mottar og besvarer forespørsel om innsyn i dokumentene som gjelder slike anmodninger.

Slik ber du om innsyn

Du sender forespørsel om innsyn til postmottak@nidsenter.no eller per post til

Nasjonalt ID-senter
Postboks 2091 Vika
0125 Oslo

Vi ber om at forespørselen oppgir eventuelt saksnummer. Dersom du oppgir en e-postadresse, kan vi sende dokumentene på e-post.

Innsynssaker behandles fortløpende og uten ugrunnet opphold. Du vil få svar innen 1-3 arbeidsdager.

Klage

Dersom du får avslag på innsyn, skal Nasjonalt ID-senter gi informasjon om retten til å klage, og om klagefristen. Nasjonalt ID-senter skal oppgi hjemmelen som gir grunnlaget for avslaget.

Nasjonalt ID-senter vurderer om klagen skal tas til følge, eller sendes videre til klageorgan. Hvis vi opprettholder avslaget, forbereder vi saken og oversender klagen til Politidirektoratet.