September 2023

Uke 36

August 2023

Uke 35

Uke 34

Uke 33

Uke 32

Uke 31

Juli 2023

Uke 30

Uke 29

Uke 28

Uke 27

Juni 2023

Uke 26

Uke 25

Uke 24

Uke 23

Mai 2023

Uke 22

Uke 21

Uke 20

Uke 19

Uke 18

April 2023

Uke 17

Uke 16

Uke 15

Uke 14

Innsyn i Nasjonalt ID-senters postjournal

Nasjonalt ID-senters saksdokumenter er offentlige med mindre det er gjort unntak i lov eller medhold av lov. Alle kan derfor kreve å få innsyn i det offentlige innholdet av dokumenter i en bestemt sak.

Når et saksdokument inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt, må vi avslå krav om innsyn i disse opplysningene.

Innsyn i enkeltsaker

Nasjonalt ID-senter foretar dokumentundersøkelser, og gir råd om avklaring av identitet i utlendingssaker, på oppdrag fra utlendingsforvaltningen og andre offentlige og private aktører som utfører identitetskontroller.

Dokumenter i utlendingssaker er ikke oppført i offentlig postjournal. Utlendingssaker handler i stor grad om personlige forhold som er underlagt taushetsplikt, og i utgangspunktet er det ikke tillatt å gi ut informasjon i slike enkeltsaker. Når Nasjonalt ID-senter behandler anmodninger om dokumentundersøkelser og råd om identitetsavklaring i enkeltsaker, er det den aktuelle oppdragsgiver som mottar og besvarer forespørsel om innsyn i dokumentene som gjelder slike anmodninger.

Slik ber du om innsyn

Du sender forespørsel om innsyn til postmottak@nidsenter.no eller per post til

Nasjonalt ID-senter
Postboks 2091 Vika
0125 Oslo

Vi ber om at forespørselen oppgir eventuelt saksnummer. Dersom du oppgir en e-postadresse, kan vi sende dokumentene på e-post.

Innsynssaker behandles fortløpende og uten ugrunnet opphold. Du vil få svar innen 1-3 arbeidsdager.

Klage

Dersom du får avslag på innsyn, skal Nasjonalt ID-senter gi informasjon om retten til å klage, og om klagefristen. Nasjonalt ID-senter skal oppgi hjemmelen som gir grunnlaget for avslaget.

Nasjonalt ID-senter vurderer om klagen skal tas til følge, eller sendes videre til klageorgan. Hvis vi opprettholder avslaget, forbereder vi saken og oversender klagen til Politidirektoratet.