ID-skolen

Det er stor variasjon i kompetansenivået til de som vurderer eller fastsetter ID, og behovet for ID-opplæring er økende. ID-skolen tilbyr opplæring til sentrale ID-aktører, videreutvikler opplærings­tilbudet, og jobber for felles standarder for kompetansekrav for de som jobber med ID.

Førstelinjekurs

Vi tilbyr grunnkurs i ID-kontroll på førstelinjenivå. Dette kurset er for deg som må ta stilling til om du har med rett person å gjøre eller ikke, enten du jobber i det offentlige eller det private næringslivet. Det passer til deg som jobber med adgangskontroll, skrankearbeid eller saksbehandling hvor identitet er viktig for sakens utfall. Kurset er delt opp i en kort introduksjon med bevisstgjøring og taktisk ID-kontroll som tema, en hoveddel som består av stasjonsarbeid og en oppsummerende avslutning. På stasjonene vil du lære litt om juss, ansiktssammenligning og praktisk dokumentkontroll. Kurset varer fra 0900 til 1530. Læringsmål for førstelinjekurs.

Andrelinjekurs

Vi tilbyr opplæring i ID-kontroll for personer som skal jobbe med identitetsvurderinger og ID-kontroll på andrelinjenivå. Dette kurset er for deg som har en rådgivende funksjon overfor førstelinjen i din virksomhet, og som må håndtere saker som førstelinjen ikke kan håndtere alene. Du vil lære å gjøre grundigere taktiske og tekniske vurderinger, hvordan vurdere og presentere dine funn i en rapport og hvordan undervise om og vedlikeholde ID-kompetansen i førstelinjen. Læringsmål for andrelinjeopplæring.

Andre tilbud fra ID-skolen

  • spesialtilpassede opplæringer, som for eksempel egne kurs for Statens vegvesen, Politihøgskolen, Utrykningspolitiet og UD
  • e-læring og andre digitale verktøy
  • lære- og informasjonsmateriell
  • ordninger for hospitering og kortere utveksling