ID-person

Seksjon ID-Person skal utrede og belyse ulike metoder og verktøy knyttet til identitetsavklaringer i saker der utlendingen ikke kan dokumentere sin identitet, eller fremlegger dokumenter med lav eller ingen notoritet.

Det knyttes mange forhåpninger til at økt satsing på biometri vil styrke identitetsarbeidet. Temaet berører imidlertid norsk lovverk og stiller krav til nye elektroniske verktøy, dette er utfordringer som ID-Person vil undersøke nærmere.

ID-person skal ha oversikt over de verktøy og metoder som brukes nasjonalt og internasjonalt innen identitetsarbeidet, og bidra til at hele utlendingsforvaltningen er oppdatert og informert om de mulighetene som finnes og som utvikles innen feltet. Metoder og verktøy knyttet til f.eks. aldersundersøkelser av enslige mindreårige ogspråkanalyse er i stadig utvikling og reiser mange viktige spørsmål.  

ID-Person skal også bistå myndighetene med analyser av betydning for regelverks- og politikkutformingen, og rapportere dersom gjeldende regelverk er til hinder for utføringen av utlendingsforvaltningens arbeid.  

ID-Person skal innhente statistikk, både nasjonalt og internasjonalt, og utføre analyser som vil få betydning blant annet for departementenes utforming av regelverk og politikk.

En oversikt over ansatte innen hver seksjon finner du her.