Hvilke rettigheter har du?

Publisert: 18.08.2021

Hvis du er registrert i våre informasjonssystemer og registre, har du disse rettighetene etter
personopplysningsloven:

Rett til informasjon og innsyn

Du har rett til å få informasjon og be om innsyn i disse opplysningene:

  • hvilke konkrete personopplysninger vi behandler om deg
  • hvor disse er hentet fra
  • til hvilke formål (oppgaver) de blir brukt
  • hvor lenge de blir lagret og hva som avgjør dette
  • om de er utlevert til andre og i så fall til hvem
  • i hvilken grad du har rett til retting, sletting, avgrensning eller til å protestere mot behandlingen


Retting

Nasjonalt ID-senter skal behandle riktige og ajourførte opplysninger. Skulle det vise seg at senteret behandler opplysninger om deg som ikke er riktige, har du rett til at få opplysningene rettet.


Sletting

Nasjonalt ID-senter lagrer personopplysninger om våre brukere etter avgitt samtykke fra bruker. Er du registrert som bruker, kan du når som helst trekke samtykke til registrering av brukeropplysninger. Vi  sletter din bruker og dine brukerdata straks du ber om det.


Hvordan ber du om innsyn, retting eller/og sletting

Ønsker du å benytte din rett til innsyn, retting eller sletting, sender du en henvendelse om dette til postmottak@nidsenter.no.

Vi ber om at du skriver dette i emnefeltet: Ber om innsyn/retting/sletting av personopplysninger

Dersom det er konkrete opplysninger du ønsker innsyn i, ber vi deg presisere dette. Ellers kan du sende en generell henvendelse om innsyn i alle personopplysninger vi har registrert om deg.


Frister

Dersom Nasjonalt ID-senter nekter deg innsyn, skal du få en skriftlig begrunnelse uten ugrunnet opphold og normalt senest innen én måned. Henvendelse om retting eller sletting skal gjennomføres uten ugrunnet opphold og innen én måned. Arkivloven kan i nærmere bestemte tilfeller være til hinder for sletting av opplysninger, herunder personopplysninger.


Klage

Hvis du mener at Nasjonalt ID-senter ikke behandler personopplysningene på måten regelverket krever, kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om dette på Datatilsynets nettsider www.datatilsynet.no