ID-nettverkets bakgrunn

En utredning Oxford Research utførte på oppdrag fra UDI i 2013 konkluderte med at Norge manglet en helhetlig identitetsforvaltning. Ansvaret for fastsettelse av identitet er i dag spredt mellom ulike aktører, og det ble pekt på at dette blant annet hadde konsekvenser for hva slags kompetanse det er mulig å bygge opp på feltet og hvilke ressurser som settes av til arbeidet. Det ble videre pekt på at den fragmenterte forvaltningen svekker arbeidet med å avdekke falske identiteter.

Rapporten ga følgende anbefalinger for å bedre situasjonen:

 • Opprette eget kontaktpunkt for ID-spørsmål
 • Forbedre systemene og informasjonsdeling
 • Opprette erfaringsdatabase med spørsmål og svar
 • Fokus på erfaringslæring i førstelinjen
 • Etablere et ID-nettverk
 • Avklare forskjeller på identitetsendring og navneendring
 • Vurdere identitetsbegrepet prinsipielt
 • Styrke helhetlig forvaltning
 • Fastsette hva som skal være ID-dokumenter og metoder ved identifisering
 • Vurdere å innføre gradert identitet

Anbefalingen om etablering av et ID-nettverk ble forklart med et behov for et nettverk der flere berørte aktører kunne møtes for å drøfte utfordringer, strategier og tiltak. Det ble også pekt på et langsikt behov for et møtepunkt som gir mulighet for systematisk horisontal koordinering, policyutveksling, erfaringsutveksling og læring.

Da utredningen fra Oxford Research ble gjennomført, eksisterte det allerede et brukerforum hos Nasjonalt ID-senter bestående av aktørene i utlendingsforvaltningen og politiet. Det ble kommentert i utredningen at dette forumet kunne ivareta en del av behovet for et ID-nettverk, men at det var et udekket behov for nettverksforvaltningen også utenfor utlendingsforvaltningen og politiet.

Nasjonalt ID-senter tok i samarbeid med Utlendingsdirektoratet initiativ til etablering av et ID-nettverk for offentlig sektor og finansnæringen i Norge. Ved etablering besto ID-nettverket av:

 • Nasjonalt ID-senter
 • Politidirektoratet
 • Vegdirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet
 • NAV
 • Finans Norge
 • Skatteetaten
 • Arbeidstilsynet
 • Brønnøysundsregistrene
 • Helsedirektoratet
 • NorSIS
 • Datatilsynet
 • Utenriksdepartementet
 • Nokut

Det første møtet i ID-nettverket ble avholdt 24. september 2013.