Hvor mottar eller innhenter vi opplysninger fra?

Published: 8/18/2021

Brukere av våre ID-faglige tjenester og opplæringstilbud

Opplysningene om brukere av våre tjenester og opplæringstilbud innhenter vi fra den enkelte bruker eller fra den som i brukers virksomhet administrerer påmelding til kurs o.l.

 

Forvaltningssaker om dokumentundersøkelser og rådgiving om fremgangsmåte for ID-avklaring

Opplysninger om forvaltningssaker om dokumentundersøkelser og rådgiving om fremgangsmåter for ID-avklaring mottar vi fra oppdragsgivere, som er utlendingsforvaltningen, politiet og øvrige offentlige virksomheter som er pålagt å gjennomføre ID-kontroll på sine virksomhetsområder. Nasjonalt ID-senter innhenter i noen tilfeller også opplysninger fra utenlandske offentlige myndigheter. Det er en grunnleggende forutsetning at kontrollen ikke må utsette utlendinger som søker seg til eller oppholder seg i Norge for sanksjoner som strider mot folkeretten, og kontakt med myndigheter kan av denne grunn være utelukket. Ellers innhenter vi opplysninger fra offentlig tilgjengelige kilder, slik som nettsider og sosiale medier.


Statistikk og analyse

Opplysninger for utarbeidelse av statistikk og analyse innhenter vi kun i anonymisert form fra utlendingsmyndighetene, politiet og øvrige offentlige virksomheter som er pålagt oppgaver med ID-kontroll på sine virksomhetsområder.


Jobbsøkere

Vi innhenter opplysninger direkte fra søker via vårt rekrutteringssystem, Webcruiter. Ellers innhenter vi opplysninger fra referanser, og utover dette kan det være aktuelt å kontakte noen som har utstedt en attest, men som ikke er oppgitt som referanse. For formål skikkethetsvurdering, innhenter vi opplysninger fra politiets sentrale registre.


Ansattopplysninger

Ansattopplysninger innhenter eller mottar Nasjonalt ID-senter fra den ansatte selv, offentlige myndigheter og enkelte andre aktører når det er nødvendig for å oppfylle arbeidsavtalen og arbeidsgivers forpliktelser på arbeidsrettsområdet. Aktuelle avsendere er Skatteetaten/Folkeregisteret, Statens pensjonskasse og kreditorer. For formålet skikkethetsvurdering innhenter vi opplysninger fra politiets register. Sivil klareringsmyndighet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet kan innhente opplysninger om ansatte som skal sikkerhetsklareres. Disse opplysningene meddeles ikke oss.