Hvem er databehandleransvarlig?

Den behandlingsansvarlige er den som skal oppfylle kravene i personopplysingsloven og EUs personvernforordning.
Published: 8/18/2021

Den behandlingsansvarlige skal sørge for tilstrekkelig teknisk og fysisk sikring av personopplysningene og sørge for at det blir etablert  informasjonsstrukturer, prosesser og rutiner som beskytter personopplysningene.

Det er fastsatt i instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet at Nasjonalt ID-senter er et faglig selvstendig ekspertorgan underlagt Politidirektoratet. Dette betyr at Politidirektoratet v/politidirektøren er behandlingsansvarlig for personopplysninger på områdene HR/HMS, sikkerhet, økonomi og administrasjon. Nasjonalt ID-senter er behandlingsansvarlig for den faglige virksomheten.

Nasjonalt ID-senter er databehandler i forvaltningssaker hvor vi bistår etter oppdrag fra politiet, utlendingsforvaltningen og annen offentlig virksomhet. I disse sakene er vi underlagt instruksene i databehandleravtaler som blir inngått med våre oppdragsgivere.

Nasjonalt ID-senter skal yte bistand og gi råd for å sikre effektivitet og kvalitet i ID-kontrollen med utlendinger som søker seg til eller oppholder seg i Norge. Dette inkluderer følgende virksomhet:

  • undersøke ektheten til identitetsdokumenter og andre dokumenter som kan bekrefte identitet
  • gi ID-faglige råd om fremgangsmåter for ID-kontroll i enkeltsaker eller for særskilte sakstyper
  • gi generelle råd og anbefalinger om fremgangsmåte og metoder i ID-kontroll
  • gi opplæring for å øke kompetansen i ID-kontroll
  • utvikle ID-faglige tjenester og verktøy til støtte i ID-kontrollen
  • utarbeide statistikk og analyser om utbredelse og trender i ID-misbruk

Ikke alle delene av denne virksomheten innebærer behandling av personopplysninger.