Oversikt over internasjonale samarbeid

Her finner du en oversikt over Nasjonalt ID-senters internasjonale samarbeid.
Publisert: 05.02.2018

DISCS/Edison TD

DISCS er den mest omfattende referansedatabasen for underlagsdokumenter. Databaseninneholder tekniske beskrivelser og bilder av flere tusen ekte og falske underlagsdokumenter fra 183 land, og
brukes av myndighetene i 30 land. Pass og andre sikkerhetsdokumenter blir stadig bedre beskyttet mot
misbruk. Underlagsdokumenter, som ligger til grunn for utstedelse av sikkerhetsdokumenter, er langt
mindre sikre, og er i økende grad utsatt for angrep. Å vurdere ektheten ved slike dokumenter er ofte
krevende, og tilgang til gode referanser er helt avgjørende.

DISCS er et internasjonalt samarbeid drevet frem av en gruppe ledende ekspertmiljøer på dette
området. Nasjonalt ID-senter er en av partnerne i DISCS - samarbeidet, sammen kolleger fra Nederland,
Canada, Australia, De Forente Arabiske Emirater, USA og Interpol. Det er partnerne som kontinuerlig
legger dokumenter inn i databasen, holder den ved like og utvikler den.
DISCS tilbys kostnadsfritt for brukere i politiet og utlendingsforvaltningen.

 

Working Party on Frontiers - false documents (FAUXDOC)

Dette er EU-rådets arbeidsgruppe på misbruk av documenter. Gruppen møtes fire til seks ganger årlig
og utveksler informasjon om trender, modus operandi, aktuelle enkeltsaker, statistikk og annet relatert
til dokumentmisbruk . Nasjonalt ID-senter møter i FAUXDOC sammen med Kripos.


iFADO

Dette er en europeisk referansedatabase med vekt på reisedokumenter. Databasen driftes i et
samarbeid mellom EU - /EØS - landene. Tilgang til iFADO for brukere utenfor politiet tildeles av Nasjona ID-senter. iFADO er tilgjengelig for offentlige myndigheter.


European Document Experts Working Group (EDEWG)

EDEWG er en dokumentfaglig arbeidsgruppe. Gruppen er premissleverandør av metoder,
kvalitetssikring og forskning innen dokumentfaget og setter standard for beste praksis. EDEWG tester
også det faglige nivået gjennom årlige ringtester (proficiency tests), hvor Nasjonalt ID-senter deltar.
Både Kripos og Nasjonalt ID-senter er medlemmer i EDEWG. Arbeidsgruppen har spesialiserte
undergrupper, bl.a. « Security documents». Denne gruppen er de siste årene ledet av Nasjonalt ID-senter.


Frontex EXP - DOC

Frontex’ ekspertgruppe for dokumentkontroll. Gruppen utformer og kvalitetssikrer dokumenttekniske
hjelpemidler som distribueres via Frontex. Nasjonalt ID-senter deltar i denne gruppen for Norge.


Frontex Syria- og Irakhåndbok

Våren 2017 publiserte Frontex en omfattende håndbok for kontroll og undersøkelse av syriske
dokumenter. Denne ble utformet av en liten gruppe eksperter, bl.a. fra Nasjonalt ID-senter. Nasjonalt ID-senter deltar også i utformingen av en ny håndbok, om irakiske dokumenter. Denne ble lansert våren
2018. Også her deltar Nasjonalt ID-senter. Håndbøkene skal være tilgjengelig som fysiske bøker, samt i
elektronisk format som vil bli oppdatert ved behov. De elektroniske versjonene vil være tilgjengelig via
iFADO.


Danmarks Nationalt ID - Center

Fra januar 2018 har Danmark sitt eget ID-senter. Formål, oppbygning og brukergruppe har mange
likhetstrekk med Nasjonalt ID-senter. Nasjonalt ID-senter har deltatt med råd og erfaringer gjennom
planleggingsfasen, og vil bistå med opplæring og støtte også i oppstartfasen. Vi ser for oss et tett faglig
samarbeid fremover, som begge lands ID-arbeid vil ha nytte av.


ISO (International Organization for Standardization)

U tvikling av standarder for beskyttelse av informasjon og IKT. Dette inkluderer generiske metoder,
teknikker og retningslinjer ved identitetshåndtering. Nasjonalt ID-senter deltar med nasjonal ekspert i
dette arbeidet i arbeidsgruppe 5(WG 5) - “Identity Man agement & Privacy technologies”
ISO/IEC JTC 1/SC 27/WG 5 “Identity Management & Privacy technologies” er tilknyttet Standard Norges
komité SN/K 188 IT sikkerhet – Personidentifisering - kort og biometri.


CEN ( European Committee for Standardization)

Norge er som medlem av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN, forpliktet til å
implementere alle europeiske standarder og fastsette dem som Norsk Standard. Av alle nye Norsk
Standard i dag har ca. 95 % europeisk opphav.
CEN’s arbeidsgruppe TC224 WG 19 leder det europeiske standardiseringsarbeidet for utstedelse av
underlagsdokumenter som fødsels - vigsel - og dødsattest. Fra Norge deltar Nasjonalt ID-senter og NTNU
Gjøvik med nasjonale eksperter i arbeidsgruppen.
Arbeidet i WG 19, som i resten av CEN/TC 224, er tilknyttet Standard Norges komité Arbeidet i WG 19,
som i resten av CEN/TC 224, er tilknyttet Standard Norges komité SN/K 188 IT sikkerhet –
Personidentifisering - kort og biometri.


IGC (Intergovernmental Consultations)

IGC er et uformelt forum for utveksling av informasjon og diskusjon av asyl - og migrasjonsrelaterte
spørsmål. IGC har i dag 17 deltakerland; Australia, Belgia, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas,
Italia, Nederland, New Zealand, Norge, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland og USA. I tillegg
deltar vanligvis representanter fra UNHCR, Europakommisjonen og IOM.
IGC er et nyttig forum for diskusjon og informasjonsutveksling, og danner et bredt nettverk, som brukes
for eksempel til å undersøke praksis i andre land. Nasjonalt ID-senter deltar på faste møter og
«workshops» hvor ID eller identitetsrelaterte spørsmål er tema.


EMN (European Migration Network)

EMN er et nettverk i regi av EU med eksperter innen migrasjon og asyl, som samarbeider om å gi
objektiv og sammenlignbarin formasjono m asylo g migrasjoni Europa. Utlendingsdirektoratet har
rollen som nasjonal koordinator, og Nasjonalt ID-senter har spilt in n informasjon i flere undersøkelser,
og bidratt til avholdelse av konferanser i EMN - regi.


EDF - Frontex

European Document Fraud Network (EDF) er et europeisk nettverk i regi av Frontex. Her møter
politiorganisasjoner fra medlemslandene for å diskutere og pre sentere siste trender og modus innen
irregulære grensepasseringer av Schengens yttergrense, og bevegelser innen Schengen. Frontex samler
data fra medlemslandene, og legger dette til grunn for sine publikasjoner innen statistikk og analyse.
Nasjonalt ID-senter møter i EDF sammen med Politiets utlendingsenhet og Øst politidistrikt
(Gardermoen).


ID - basen

I forbindelse med videreutvikling av ID-basen har Nasjonalt ID-senter initiert samarbeid med ulike
internasjonale samarbeidspartnere, herunder det nye danske ID-senteret, samt finske og nederlandske
immigrasjonsmyndigheter. Formålet med samarbeidet er å ansvarsfordele produksjon av landspesifikk
identitetsinformasjon, slik at ID - bas en kan utvides . I denne forbindelse har Nasjonalt ID- senter
underskrevet bilaterale avtaler med nevnte or ganisasjoner. Styringsmøter blir foreløpig avholdt to
ganger i året, og møtested roterer mellom de ulike partnerne i samarbeidet. Nasjonalt ID-senter har
nylig lagt til Russland som nytt land i ID-basen. Dette er et resultat av samarbeid mellom Finland og
Danmark som har innhentet og formidlet inform asjonen til Nasjonalt ID-senter.