Hvorfor avdekkes det flere impostere?

Misbruk av ID-dokumenter 2019: Selv om andelen av avdekkede impostere fremdeles ligger på et lavt nivå sammenlignet med Europa, er trenden i Norge stigende. Her er noen forklaringer.
Publisert: 18.09.2020
Flere forskjellige stempler i et uspesifikt pass

(Illustrasjonsbilde: Pass utgjør den største gruppen av dokumenter som misbrukes av impostere, etterfulgt av ID-kort, viser tall fra det europeiske grensekontrollorganet Frontex.)

Nasjonalt ID-senter la nylig frem tallene for avdekket dokumentmisbruk i 2019. Totalt 888 misbrukte dokumenter ble registrert avdekket i fjor, 28 prosent færre enn foregående år. Samtidig som det samlede registrerte misbruket er redusert, blir det også avdekket flere impostere.

Les også:

Rapporten over avdekket dokumentmisbruk kan du laste ned her (PDF, 2.9 Mb).

Flere impostere
2019 slutter seg dermed til rekken av år med vekst i antall avdekkede impostere. Fra 2016 til 2018 økte antallet jevnt, og i 2018 kunne fire prosent av det totale, avdekkede ID-misbruket knyttes til impostere. Ett år senere var denne andelen økt til ti prosent. Dette kan forklares med økt bevissthet rundt imposterproblematikken og den trusselen misbruk av ekte ID-dokumenter utgjør, men det kan ikke utelukkes at misbruk av ekte dokumenter reelt sett øker.

Fortsatt lav imposterandel i Norge
Sammenligner man ID-misbruket i Norge med tall fra det europeiske grensekontrollorganet Frontex, er andelen av avdekkede impostere i Norge fortsatt lav. I 2018 og 2019 rapporterte Frontex at impostere utgjorde henholdsvis 21 og 22 prosent av det totale, avdekkede ID-misbruket ved europeiske grenser. En sammenligning mellom Norge og øvrige europeiske land er heftet med noe usikkerhet, fordi de norske tallene også omfatter kontroller i andre sammenhenger enn grensekryssinger. 

Pass misbrukes mest
Frontex melder om at pass utgjør den største gruppen av dokumenter som misbrukes av impostere, etterfulgt av ID-kort. I Norge er det flest ID-kort som avdekkes benyttet av impostere. Dette kan delvis forklares med at ID-kort i større grad benyttes på reiser internt i Schengen enn hva som er tilfellet ved yttergrensene. Norge har kun én yttergrense og færre flyankomster fra land utenfor Schengen enn hva som er tilfellet for flere andre land i EU. ID-kortene som blir avdekket og benyttet av impostere i Norge er hovedsakelig utstedt av EU-land, og kan benyttes til reise mellom landene tilknyttet EU/EØS.

Utviklingen fortsetter
- Vi forventer at økningen av impostere fortsetter. Årsakene til det er at ekte ID-dokumenter i større grad nå omsettes åpent på digitale plattformer enn tidligere, at ekte dokumenter er enklere og billigere å anskaffe, og at det å misbruke ekte dokumenter vurderes å ha lavere oppdagelsesrisiko, sier Mads Odnes Jensen, seniorrådgiver hos Nasjonalt ID-senter.

- Dreiningen mot misbruk av ekte dokumenter kan være et svar på de siste årenes kompetansehevende tiltak på tekniske dokumentundersøkelser. Økt kompetanse på teknisk dokumentkontroll kompliserer misbruk av falske ID-dokumenter, og økningen i impostere tyder på at man foretrekker å hoppe over der gjerdet er lavest. Økt kompetanse på ansiktssammenligning og intervjuteknikk vil styrke evnen til å avdekke impostere.

Betydningen av økt kunnskap
En viktig del av Nasjonalt ID-senters oppgaver, er nettopp å bidra til kompetanseheving på ID- området. Som ekspertorgan har vi blant annet vårt eget laboratorium for dokumentundersøkelser på tredjelinjenivå. Det tilbys også kurs og opplæring i ID-relaterte spørsmål for deg som jobber i politiet eller utlendingsforvaltningen.

Her kan du lære mer
Som registrert bruker av Nasjonalt ID-senters fagportal, kan du logge deg inn på våre opplæringssider. Her kan du fordype deg i en rekke e-læringskurs som dekker ulike temaer relatert til ID og ID-fastsettelse.

Opplæringstilbudet vårt finner du mer om her.

Hva er en imposter?

En imposter er en person som benytter et ekte og korrekt utstedt dokument som tilhører en annen. Slike dokumenter reiser i utgangspunktet ikke dokumenttekniske problemstillinger, og en dokumentteknisk undersøkelse vil ikke kunne avsløre en imposter.