ID-forvaltningen i Norge skal utredes

Målet med utredningen er å kartlegge hvorvidt dagens ID-forvaltning er hensiktsmessig innrettet med tanke på sikkerhet, brukervennlighet og kostnadseffektivitet.
Publisert: 23.01.2019
Bilde av en person som leser av et ID-kort og taster inn informasjon på en PC.

Gjennomgangen skal foregå på oppdrag fra Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

ID-feltet er preget av en rekke utfordringer, som muliggjør identitetsmisbruk og identitetstyveri. Områdegjennomgangen skal blant annet sørge for vurdering av tiltak som bedrer kvaliteten og sikkerheten knyttet til etablering og kontroll av identitet.

ID-områdets gjennomgang vil berøre de forskjellige offentlige aktørene med roller i forbindelse med første gangs registrering av personer i Folkeregisteret (som for eksempel Skatteetaten, Nav og politiet), samt de som utsteder dokumenter som godtas som legitimasjon (Politiet, DIFI, Statens vegvesen og banknæringen). Nasjonalt ID-senter, som et ekspertorgan administrativt underlagt Politidirektoratet, vil også være en del av gjennomgangen.

- Det er bra at det nå kommer en områdegjennomgang av ID-forvaltningen, og at vi får anbefalinger om arbeidsformer, organisering og styring på feltet, sier Tone Opdahl, leder for Nasjonalt ID-senter. Tidligere utredninger har alle tydelig konkludert med at den fragmenterte forvaltningen er ressursmessig ineffektiv, og svekker arbeidet med å avdekke falske eller fiktive identiteter. Skal vi løse utfordringene vi nå står overfor, må vi tørre å samle ansvar, oppgaver og kompetanse, sier Opdahl.

Rapporten skal være klar innen 1. oktober 2019.