Brukerundersøkelsen 2017

Nasjonalt ID-senter har gjennomført en brukerundersøkelse for å få en kjennskap til om vi leverer de tjenestene brukerne våre forventer. Her ser du mer om svarene vi fikk.
Publisert: 14.09.2017
dokunders1.JPG

(Illustrasjonsbilde: Nasjonalt ID-senter.)

Vi ønsket blant annet å få tilbakemelding på hva brukerne mener om innholdet i leveransene våre, metodene vi har utviklet, innholdet i opplæringen vi tilbyr og hjelpemidlene vi utvikler. 

Brukerundersøkelsen er gjennomført som en spørreundersøkelse utarbeidet av Nasjonalt ID-senter.

Vi stilte ett spørsmål som alle respondentene ble bedt om å svare på. Det er hvor fornøyde brukerne er, totalt sett, med de tjenestene Nasjonalt ID-senter leverer. Generelt sett er brukerne våre godt fornøyde med det vi leverer, og det er 78 prosent som har vurdert leveransene våre til mellom 7 og 10, på en skala der 1 er lavest og 10 er høyest.

Selv om mange av brukerne våre har benyttet seg av fagstoffet på vår portal www.nidsenter.no, er det også noen som svarer nei på dette spørsmålet. Mange svarer at de ikke kjenner til portalen, eller ikke har tid eller kapasitet til å benytte seg av faginnholdet. Det samme gjelder ID-basen som inneholder informasjon om identitetsdokumenter og bakgrunnskunnskap som omhandler identitet.  Nasjonalt ID-senter vil i tiden framover jobbe aktivt for å spre kunnskap om innhold på www.nidsenter.no og ID-basen, og sørge for at innholdet er lett tilgjengelig for de som har nytte av dette.

Siden Nasjonalt ID-senter begynte å gi opplæring i ID-arbeid i 2012, har ca. 5 500 personer vært på kurs på første- og andrelinjenivå, eller kortere kurs. Av de 499 som besvarte undersøkelsen, er det 68 prosent som har benyttet seg av opplæring, kurs, e-læring o.l. Her er det også en andel som svarer at de ikke kjenner til tilbudet vårt. Av de som har benyttet seg av tilbudet, svarer flesteparten at det var svært nyttig.

I 2016 og til og med andre tertial i 2017 har Nasjonalt ID-senter mottatt 2 224 dokumenter til tredjelinjeundersøkelser. I samme periode har vi også mottatt 54 saker for bistand til ansiktssammenligning. I tillegg kommer et stort antall henvendelser via vakttelefon/e-post. Det er 23 prosent som har benyttet seg av dette tilbudet om bistand og 77 prosent som har svart at de ikke har benyttet seg av innsending av saker / veiledning på e-post/telefon. Av de som har benyttet seg av veiledning via vakttelefonen/e-post, er det store flertallet svært fornøyde med den bistanden de har fått.

Årsaken til at tilbudet om bistand ikke er benyttet er igjen at flere ikke kjenner til mulighetene for å få bistand. Den største andelen opplyser at de får bistand fra andre. Andre viktige årsaken er at det ikke har vært behov, eller at det ikke er relevant med ID-bistand i det daglige virket.

De fleste respondentene er veldig fornøyde med tjenestene som Nasjonalt ID-senter leverer, men forholdsvis mange svarer at de ikke kjenner til ulike tjenester vi kan tilby. Dette fordrer en ekstra innsats fra vår side når det gjelder markedsføring av våre tjenester.

Les rapporten her.