Styrker ID-arbeidet i asylbehandlingen

Blogg: I regjeringens budsjettforslag for justissektoren er ID-arbeid behørig omtalt og det nevnes mange mål og tiltak som skal styrke dette arbeidet.
Publisert: 03.11.2017
Leder av Nasjonalt ID-senter, Arne Isak Tveitan

Det foreslås blant annet økte bevilgninger til grensekontroll, styrking av ID-kompetansen hos politiet, og å videreføre og videreutvikle ankomstsenterfunksjonen for å håndtere asylsøkere mer effektivt i ankomstfasen.

I forslaget til ny organisering av asylprosessen ligger det forbedringer. Samtlige asylsøkere skal registreres på samme sted, og de fleste skal få asylsøknaden behandlet mens de bor på senteret. En viktig suksessfaktor er at Politiets utlendingsenhet (PU) og Utlendingsdirektoratet (UDI) skal samarbeide tettere om ID-arbeidet ved ankomstsenteret på Råde. Et resultat av samarbeidet vil være en raskere avklaring av identiteten til asylsøkerne.

Det mest krevende i asylbehandlingen er nemlig ID-arbeidet. Et stort antall asylsøkere oppholder seg i Norge med uavklart identitet. Avklart identitet er en forutsetning for å få oppholdstillatelse og det er viktig for returarbeidet. Det er også avgjørende for samfunnssikkerheten at vi vet hvem som oppholder seg i Norge. Tettere samarbeid mellom politi- og utlendingsforvaltningen vil etter vår mening føre til bedre ID-arbeid. I tillegg til en raskere asylsaksbehandling, vil den samlede kunnskapen i politi og utlendingsforvaltning på ID-feltet bedre kunne utnyttes, slik at også kvaliteten heves.

Vi har over tid argumentert for bedre ID-vurderinger i ankomstfasen, og ser fram mot resultatene av samarbeidet på Råde. Nasjonalt ID-senter vil etter beste evne støtte det nye senteret med kompetanseheving, metoder, faglige råd og konkret bistand i de mest krevende sakene.