Misbruk av ID-dokumenter

ID-rapporten 2016: Misbruk av ID-dokumenter er et økende problem som har fått mer oppmerksomhet de siste årene. Nasjonalt ID-senter utgir årlig statistikk over misbruk, men vi frykter store mørketall.
Publisert: 18.01.2017
Illustrasjonsbilde som viser en passleser i aksjon

Over: Illustrasjonsbilde. Foto: Nasjonalt ID-senter.

Rapporten Misbruk av ID-dokumenter 2015 fra Nasjonalt ID-senter gir et bilde av utlendingers misbruk av identitetsdokumenter i perioden 2012 til 2015. Misbruket er avdekket i forbindelse med kontroller gjennomført ved innreise i Norge eller knyttet til søknad om beskyttelse.

Rapporten Misbruk av ID-dokumenter 2015 kan du lese her (PDF)

Et flertall av identitetsdokumentene som ble misbrukt, var fra medlemsland i EU/EFTA. I 2015 var omtrent 5 av 10 dokumenter fra et medlemsland, mens det i perioden 2012 – 2014 var omtrent 6 av 10 dokumenter som kom fra et medlemsland. Nedgangen har sammenheng med at antallet misbrukte italienske dokumenter halverte seg fra 2014 til 2015. I 2012 var de hyppigst misbrukte dokumentene fra Italia, Spania og Norge. Italienske dokumenter ble fortsatt mest misbrukt i 2015, men da var Spania og Norge erstattet med Hellas og Belgia på de neste plassene.

ID-rapporten 2016: Mest misbrukte dokumenter 2015 - fordeling pr. land perioden 2012-15.

 

ID-rapporten 2016: Topp 3 nasjonaliteter perioden 2012-15.

Samtidig har andelen misbrukte dokumenter fra midtøsten økt kraftig. Mens 2 av 10 dokumenter kom fra midtøsten i 2013 hadde antallet nesten doblet seg fram til 2015, og de utgjorde da 4 av 10 dokumenter. Denne utviklingen henger sammen med en økning i antall misbrukte syriske og irakiske dokumenter. Det har de siste årene vært et fokus på irakiske dokumenter i forbindelse med søknader om statsborgerskap, som antas å påvirke tallene i stor grad.

ID-rapporten 2016: Misbrukte dokumenter 2015 - fordeling per dokument.

I perioden 2012 til 2014 var de fleste misbrukte dokumenter pass. Men i 2015 ble pass skjøvet ned til andreplass av nasjonale ID-kort, en dokumenttype som har økt på statistikken hvert år siden 2012. I 2012 utgjorde ID-kort en fjerdedel av alle dokumenter, mens i 2015 steg andelen til over en tredjedel. Pass har derimot gått fra å utgjøre nesten halvparten av dokumentene i 2012 og 2013 til kun å utgjøre en fjerdedel i 2015. Til sammen utgjør pass og ID-kort rundt to tredeler av alle misbrukte dokumenter i perioden 2012 – 2015.

Blant utlendingene som ble avslørt for å ha misbrukt dokumenter i 2015, oppga en fjerdedel å være fra Irak. En stor del av de øvrige oppga å være fra Syria. Også i 2013 og 2014 oppga mange av de avslørte personene å komme fra ett av disse landene.

Nytt i 2015 var at en del personer oppga å komme fra Albania, faktisk dobbelt så mange oppga Albania som opprinnelsesland i 2015 som i 2014.

For å få et fullstendig bilde av misbruk som oppdages, er det helt avgjørende at det gjøres fullstendige og korrekte registreringer hos alle som gjennomfører identitetskontroll av utlendinger. Registreringer over avdekkede misbruk har vært, og er, ufullstendige. Dette er delvis på grunn av svakheter i registreringsrutiner og -systemer. Rapportene gir likevel et bilde av utviklingen i misbruk av ID-dokumenter.

Spørreundersøkelse om misbruk av ID-dokumenter

Arbeidet med rapporten Misbruk av ID-dokumenter har vist at det er begrenset tilgang til god og tilstrekkelig statistikk om omfanget av utlendingers ID-misbruk. Nasjonalt ID-senter vil derfor høsten 2016 gjennomføre en spørreundersøkelse om ikke avdekket ID-misbruk hos aktørene i nettverket. Vi håper undersøkelsen vil gi en bedre forståelse av det misbruket som ikke avdekkes.

Les også: