Kartlegging av ID-arbeid, politi og utenriksstasjoner

Nasjonalt ID-senter har gjennom Evalueringsprosjektet utgitt første delrapport i en serie der vi evaluerer ID-arbeidet i politiet og utlendingsforvaltningen.
Publisert: 21.11.2013

Rapporten finner du her.

Det å ha en identitet i det norske samfunnet gir en rekke rettigheter og plikter. At utlendingsmyndighetene i størst mulig grad registrerer korrekt identitet på en person, gir økt trygghet også for annen offentlig forvaltning for at vedkommende er den han eller hun opplyser å være. Å gjøre offentlig forvaltning bedre på ID-vurderinger arbeidet vil føre til at det blir vanskeligere å kunne operere med flere identiteter. ID-arbeid er ikke bare et ansvar for utlendingsforvaltningen, men også et nasjonalt ansvar.

Det gjøres mye godt arbeid innenfor ID-feltet i politiet og utlendingsforvaltningen. Imidlertid kan det synes som om flere av aktørene gjør arbeid som i noen tilfeller kan organiseres på en bedre måte. Dette gjelder både internt hos de forskjellige aktørene, og mellom de forskjellige etatene som i dag i varierende grad deler erfaringer og kompetanse som ville kommet hele forvaltningen til gode.

Gjennom Evalueringsprosjektet skal Nasjonalt ID-senter evaluere dagens ID-arbeid og kompetanse. Vi skal foreslå forbedringstiltak både hos andre etater og i egen organisasjon. Evaluering av ID-arbeidet i offentlig forvaltning er en del av Nasjonalt ID-senters mandat.

Våren 2013 gjennomførte Nasjonalt ID-senter en spørreundersøkelse med oppfølgingsintervjuer ved utvalgte utenriksstasjoner og i Agder og Oslo politidistrikter. Delrapporten presenterer hovedfunnene og anbefalinger til tiltak.

En tråd gjennom hele rapporten er at det er et massivt behov for mer opplæring. Dette er noe Nasjonalt ID-senter kan bidra med gjennom vårt opplæringsprogram.

Evalueringsprosjektet ledes av Nasjonalt ID-senter som ikke har noen eierandel i noen av resultatene. Det er en nytteverdi av å ha etatene med på å evaluere seg selv fordi det er etatene selv som best kjenner til det arbeidet som gjøres i egen etat, i tillegg til å kjenne godt til alle de prosessene som også andre etater gjør. Alle etatene er med gjennom hele prosjektet, og ikke bare i de periodene det er egen etat som skal evalueres

Utgivelsestider for kommende delrapporter i evalueringsprosjektet:

  • Første halvår 2013: politiet og UD ved utenriksstasjonene - Delrapport
  • Andre halvår 2013: UDI og PU - Delrapport
  • Første halvår 2014: UNE og resten av politiet- Delrapport
  • Andre halvår 2014: Sluttrapport