Ønsker fortsatt helhetlig ID-arbeid

Nasjonalt ID-senter ble opprettet for å høyne kvalitet, kompetanse og samhandling innen identitetsarbeidet i politiet og utlendingsforvaltningen.
Publisert: 17.09.2013

I NOU 2013:9 (politianalysen) som nå er på høring er det foreslått en reorganisering av særorganene der senteret legges inn under Kripos. I Nasjonalt ID-senters høringssvar beskriver vi hvorfor en slik reorganisering ikke er hensiktsmessig.

Identitetsarbeidet innen utlendingsfeltet er stort og komplekst, og Nasjonalt ID-senter har opparbeidet seg en sentral rolle der vi koordinerer og samler aktørene til en helhetlig utlendingsforvaltning. Siden senteret ble etablert i 2010 har vi bidratt til en betydelig utvidelse av det faglige miljøet samt i arbeidet med å utvikle nye metoder og verktøy for ID-fastsettelse.

Senteret gjennomfører viktige kompetansehevende tiltak på et bredt område. Målet er hele tiden å styrke arbeidet med å avklare identiteten til utlendinger som kommer til - eller oppholder seg i Norge.

Nasjonalt ID-senter uttaler i høringssvaret at en reorganisering som foreslått i politianalysen ikke vil være hensiktsmessig av flere årsaker. Blant annet vil det være uheldige konsekvenser som innebærer at fagmiljøer og oppgaver splittes, samtidig som man mister muligheten til å få en faglig uavhengig koordinerende instans mellom politiet og utlendingsforvaltningen. Nasjonalt ID-senter konkluderer med at forslaget ikke støtter opp under tanken om et helhetlig identitetsarbeid, noe både politi, utlendingsmyndigheter og samfunnet for øvrig vil tape på.

Senteret har i to faser vært evaluert av Price Waterhouse Coopers, en grundig og omfattende gjennomgang der det også er skissert forskjellige alternativer for organisering. Sluttrapportekonkluderer med at det ikke er hensiktsmessig å reorganisere senteret under Kripos men argumenterer for at Nasjonalt ID-senter blir et selvstendig forvaltningsorgan under Justis og- beredskapsdepartementet.