Felles innsats mot misbruk av identitet

ID-tvil og ID-dokumenter uten tilstrekkelig etterprøvbarhet skaper store utfordringer for samfunnet.
Publisert: 25.09.2013

Mangel på helhetlig identitetsforvaltning i Norge skaper en betydelig risiko for misbruk. Nå etablerer Nasjonalt ID-senter et ID-nettverk som samler aktører som utfører id-vurderinger i samfunnet på en felles arena.

En utredning som Oxford Research utførte på oppdrag fra UDI konkluderte tidligere i år med at Norge mangler en helhetlig identitetsforvaltning. Rapporten sier at det faktum at ansvaret for fastsettelse av ID er spredt, har konsekvenser for kompetansebygging og ressurser til innsatsen, noe som igjen kan svekke arbeidet med å avdekke falske identiteter. Rapporten pekte blant annet på behovet for å etablere et ID-nettverk.

Nasjonalt ID-senter skal gjennom sin virksomhet bidra til å høyne kvaliteten, kompetansen, informasjonsutvekslingen og metodeutviklingen innen identitetsarbeid. Med dette som utgangspunkt har senteret – i samarbeid med UDI - tatt initiativ til etableringen av et ID-nettverk for offentlig sektor og finansnæringen i Norge. Denne uken arrangerte Nasjonalt ID-senter det første nettverksmøtet, med representanter fra UDI, Politidirektoratet, Vegdirektoratet, Skatteetaten, NAV, Arbeidstilsynet, Finans Norge, Brønnøysundregistrene, Romerike politidistrikt og Nasjonalt ID-senter til stede.

ID-nettverket ble enige om å arbeide for en mer helhetlig id-forvaltning i Norge. Nettverket skal bidra til et mer koordinert arbeid med identitetsproblematikk og vurderinger av identitet

Kunnskap om verifisering og kontroll av ID er viktig for mange som jobber med forvaltningsoppgaver innen offentlig og privat sektor. Nasjonalt ID-senter ønsker at det nye nettverket skal være et samlende forum som utvikler og formidler viktig kunnskap om ID-arbeidet som utføres i førstelinjen eller generelt i virksomhetene. Gjennom møter og arrangement skal nettverket styrke kompetansen i forvaltningen, og spre informasjon til medlemmene.

- ID-nettverket er det første skrittet i retning av en felles innsats for bedre samhandling innen ID-arbeidet i offentlig sektor, sier leder for Nasjonalt ID-senter, Arne Isak Tveitan. ID-nettverket skal være en møteplass for erfaringsutvekslinger, dialog og samarbeid mellom aktørene, og skal sørge for nyttig kunnskapsoverføring, sier Tveitan (bildet).