Stor brukerundersøkelse sendt ut i dag

Vi er inne i en omfattende prosess med å kartlegge identitetsarbeidet i utlendingsforvaltningen. I dag står utenriksstasjonene for tur.
Publisert: 11.02.2013

Questbackundersøkelse til utenriksstasjonene sendes i dag ut til rundt 70 utvalgte medarbeidere. Dette er et ledd i Evalueringsprosjektet i Nasjonalt ID-senter, som for rundt 14 dager siden også sendte ut en Questback til rundt 2800 politiansatte i Oslo og Agder politidistrikt. - For utenriksstasjonenes del, er alle regioner med i undersøkelsen, og dette er et viktig ledd i kartleggingen og evalueringen av det ID-arbeidet som gjøres i utlendingsforvaltningen, sier en spent prosjektleder Hanne Tannvik Svendsen.  

Evalueringsprosjektet skal kartlegge og evaluere det identitets- og dokumentasjonsarbeidet som gjøres i utlendingsforvaltningen, både internt i etatene og samhandlingen mellom dem.

Resultatene av denne undersøkelsen vil bli etterfulgt av intervjuer med utvalgte på enkelte av utenriksstasjonene og analyser av resultatene. Disse analysene vil etterfølges av en delrapport med forslag til tiltak som forhåpentligvis kan forbedre det gode arbeidet som allerede gjøres.

Og ingen skal føle seg glemt. I tillegg til Oslo og Agder og utenriksstasjonene som evalueres dette halvåret, skal Utlendingsdirektoratet og Politiets utlendingsenhet evalueres i andre halvdel av 2013. I første halvår 2014 skal etter planen Utlendingsnemnda og resten av politi-Norge evalueres.

Alt dette skal ende i en sluttrapport med forslag til tiltak som kan forbedre et allerede godt arbeid, lette saksbehandlingen og også forslag til hvordan Nasjonalt ID-senter skal legge opp til et løpende evalueringsarbeid.

Mottakere av resultatene er, foruten de som skal evalueres, Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- ungdoms- og inkluderingsdepartementet og Politidirektoratet.
 
- Jeg vil takke de medarbeiderne, hospitantene og medlemmene i Styringsgruppen som er, og har vært, involvert i prosjektet for godt engasjement og deltakelse, sier Hanne. Uten engasjert og god ekstern deltakelse er dette prosjektet umulig, og forhåpentligvis får vi ærlige og gode svar på hvordan ståa faktisk er. - Målet er ikke å henge ut noen eller noe sånn, men rett og slett foreta en nøktern vurdering av det arbeidet som gjøres i dag og organiseringen av det.