Identitetsvurderinger i somaliasaker

Det er store utfordringer med verifisering av identitets- og andre saksrelevante opplysninger i somaliasaker. Nasjonalt ID-senter har sett nærmere på identitetsutfordringene som norske utlendingsmyndigheter har i sitt arbeid med dette.
Publisert: 11.02.2013

Identitetsvurderinger i somaliasaker- rapport

Personer som oppgir å komme fra Somalia er en av de største gruppene av asylsøkere som kommer til Norge. Nesten hver fjerde asylsøker oppgir å komme fra Somalia. Somaliere utgjør også en veldig stor andel av personer som kommer til Norge på familieinnvandring. En nærmest total mangel på dokumenter fra Somalia gir norske migrasjonsmyndigheter store utfordringer når det gjelder identitetsfastsettelse. Det er store utfordringer når det gjelder verifisering av opplysninger fra Somalia, og det er også store utfordringer når det gjelder retur av somaliere som har fått avslag på oppholdstillatelse i Norge.

Nasjonalt ID-senter besluttet derfor i november 2011 å utrede nærmere de identitetsutfordringer som norske utlendingsmyndigheter har i sitt arbeid med somaliasaker.  Gjennom arbeidet er det blitt klart at et videre arbeid for å utvikle en bedre koordinering og samhandling, både internt i egen organisasjon og eksternt mellom de ulike aktørene, er nødvendig. Videre mener Nasjonalt ID-senter det er nødvendig å se nærmere på språkanalyse som en metode i identitetsarbeidet med somaliasaker. Det er også anbefalt å se nærmere på utfordringer utlendingsforvaltningen står overfor i forhold til identitetsmisbruk blant somaliere i Norge.

Som del av arbeidet er det gjennomført en workshop med sentrale aktører og resultatene fra workshopen, og sammen med konklusjonene fra senterets øvrige arbeid i prosessen med Somaliasaker anbefales en rekke tiltak for videre undersøkelser og kartlegging:
 
• Kartlegge utbredelsen av identitetsmisbruk blant somaliere i Norge for å finne ut i hvor stor grad bruk av flere identiteter blant somaliere i Norge er utbredt. 
• Rutinene for opptak av fingeravtrykk i oppholdssaker for somaliere innskjerpes. 
• Foreta en evaluering av språkanalyse som metode i identitetsarbeidet med somaliasaker.
• Gjennomføre parallelle intervjuer i familieinnvandringsaker mellom søkeren ved utenriksstasjonen og referansepersonen i Norge. 
• Oppdatere intervjumalene for bruk i samtaler med somaliske søkere til Norge med særskilt vekt på identitetsrelaterte spørsmål, og inkludere vedlegg som omhandler forskjellig dybdetematikk. 
• Utarbeide rutiner for å sikre bedre samhandling, inkludert rutiner for oppfølging av uklarheter omkring identitet.
• Avklare spesialutsendingene for utlendingssakers rolle og funksjon