Hva gjør deg unik?

Din identitet er summen av forskjellige opplysninger som forteller hvem du er. Det finnes mange måter å fastsette en persons identitet på. Det vanligste er dokumentasjon, biometri og biografi.
Publisert: 28.02.2012
Global-Nyheter-2012-hånd_liten.jpg

De elementene som inngår i utlendingsforvaltningens identitetsvurdering,
er i hovedsak navn, fødselsdato og nasjonalitet. I tillegg kan for eksempel
slektskapsforhold til andre personer, klantilknytning og etnisk tilhørighet også
være med på å fastsette en identitet.

Den beste måten for en person å bekrefte sin identitet på er ved å legge
frem pass, reisedokument eller andre dokumenter fra offentlige myndigheter i
hjemlandet. I Norge er hovedregelen at alle som får oppholdstillatelse, skal ha
dokumentert sin identitet. Det vil i hovedsak si at det er fremlagt gyldig pass
eller annet godkjent reisedokument.

Det er kun aktuelt å gjøre unntak i saker hvor det ikke er mulig å fremskaffe
slikt dokument, eller hvor det vil være urimelig å kreve at en person har
slike dokumenter. I så fall kan opplysninger som knytter seg til den oppgitte
identiteten, undersøkes på en rekke andre måter. Eksempler på metoder
er fingeravtrykk, DNA-testing, aldersundersøkelser, samtaler/intervjuer,
verifiseringsanmodninger, språk- og kunnskapstesting og innhenting av
opplysninger fra andre registre. En utlendings identitet kan derfor anses for
å være sannsynliggjort dersom opplysningene i saken underbygger den
oppgitte identiteten.

Biometri

Biometri er et område der teknologien kan hjelpe oss med å styrke og
forenkle vår evne til å identifisere mennesker. Biometri er målbare, fysiske
kjennetegn eller personlige karaktertrekk ved adferden. Biometri kan brukes til
å gjenkjenne eller verifisere identiteten til en person som allerede er registrert
med biometriske data, som for eksempel fingeravtrykk eller foto.
Innen biometri er verifikasjon en annen måte å anvende biometriske systemer
på. Verifikasjon blir da en bekreftelse på om en person er den vedkommende
hevder å være. Ved hjelp av biometri sammenlignes målte biologiske mønstre
med tidligere registrerte biologiske mønstre som stammer fra en bestemt
person.

Biografi

Biografi er dokumenterte og udokumenterte personopplysninger, i motsetning
til biometri som er fysiske uforanderlige kjennetegn ved en person. Eksempler
på biografiske kjennetegn er opplysninger i ulike registre, opplysninger funnet
på person eller annet som telefonnumre og adresser. I tillegg omfatter det
informasjon som kommer frem i samtaler med utlendingen, for eksempel
opplysninger om språk eller kunnskap om området vedkommende hevder å
være fra.