Godt fornøyd med hospiteringsordning

NID var raskt ute med å starte en hospiteringsordning etter etableringen. - Vi er godt fornøyde med hospiteringsordningen, og ønsker å videreføre dette for nye hospitanter i 2012, sier leder i NID, Arne Isak Tveitan.
Publisert: 20.02.2012

NID etablerte en hospiteringsordning for å sikre kompetanseoppbygging og kompetanseoverføring mellom aktørene i utlendingsforvaltningen. Et av målene med hospiteringsordningen er å øke hospitantenes helhetstenkning og rolleforståelse. - Ved at medarbeidere i utlendingsforvaltningen jobber sammen på tvers av virksomheter, vil de kunne se helhet og sammenhenger bedre, sier Tveitan. - Vi har tro på at dette vil gi ansatte et bredere erfaringsgrunnlag, samtidig som man vil danne et medarbeidernettverk og samarbeid på tvers av formelle grenser.

I 2011 hadde NID fire hospitanter: to fra UDI, én fra UNE og én fra UD. De første hospitantene bidro særlig i kartleggingsprosjektet. Dette prosjektet hadde som mandat å evaluere dagens arbeidsprosesser hos aktørene innenfor identitets- og dokumentasjonsarbeidet og avklare aktørenes udekkede behov.

Ida Kathrine Johansen var hospitant fra UNE og trekker frem dette prosjektet som særlig lærerikt: - Menneskene som jobber i NID, har erfaring fra ulike virksomheter i utlendingsforvaltningen. Gjennom kartleggingsprosjektet fikk jeg utvidet min faglige horisont og oppnådde økt kunnskap om arbeidsmetoder og ansvarsområder i utlendingsforvaltningen.

Vi har hatt gode tilbakemeldinger på hospiteringsordningen, og håper at flere vil hospitere hos oss.

Siri Krosby fra UDI så hospiteringsordningen som en sjanse til å se utlendingsforvaltningen i et større perspektiv. - Etter fire og et halvt år i UDI var det godt å løfte blikket og få innsikt i arbeidet som gjøres i resten av utlendingsforvaltningen. Det å jobbe tverrfaglig var også nyttig ettersom hver etat har ulike utfordringer.

Halvard Estensen fra UD kom i august 2011, og er så langt godt fornøyd med hvordan hospiteringsordningen fungerer: - Jeg må si at jeg er meget positiv til hospiteringen. Jeg har personlig hatt stort faglig utbytte av mitt opphold ved å få problemstillinger belyst fra flere sider. Jeg håper at mine kolleger og NID har tilsvarende utbytte av min erfaring fra førstelinjen ved flere utenriksstasjoner. 

Vi fortsetter med hospiteringsordningen i 2012, og legger også opp til at medarbeiderne våre kan hospitere i andre organisasjoner. I tiden framover vil NID gjøre henvendelser til miljøer vi ønsker hospitanter fra.