Åtte nye dokumentgranskere på vei

15. august 2011 var åtte nye dokumentgranskere på plass i seksjon ID-dokument. NIDs spesialistutdannelse for dokumentgranskere går over 2 år og vil foregå i NIDs lokaler, studieopphold og kurs både i Norge og i utlandet vil også være en del av utdannelsen
Publisert: 09.11.2011

Sommeren 2013 vil de åtte nyutdannede dokumentgranskerne uteksamineres og representere en betydelig utvidelse av det faglige miljøet i Norge. NID har etablert et dokumentteknisk laboratorium på et høyt internasjonalt tredjelinjenivå. De laboratorietekniske mulighetene er avstemt med øvrige nasjonale fagmiljøer, og er tilgjengelige for dokumentgranskere innen utlendingsforvaltningen og politiet.

Sammensatt bakgrunn

Dokumentgranskerne har en faglig sammensatt real- og formalkompetanse. Gruppen på åtte har bakgrunn fra blant annet samfunnsvitenskap, historie, språk- og grafiske fag, og arbeidserfaring fra utenrikstjenesten, flyktningetjenesten i NAV, og utlendingsavsnittet i Oslo politidistrikt.

Helhetsperspektiv

Presentasjonen og omvisning hos NIDs samarbeidspartnere i utlendingsforvaltningen ble prioritert tidlig i opplæringen. Det har vært viktig for å tilegne seg et helhetsperspektiv, for egen rolleforståelse i systemet, og for å gi et innblikk hos de ulike aktørene med tanke på senere samarbeid og bistand. “Det er få av oss som har erfaring fra utlendingsforvaltningen fra før, og det har vært veldig nyttig å møte de forskjellige organisasjonene vi skal forholde oss til i fremtiden” forteller Victoria Miller. “Alle organisasjonene vi besøkte gav uttrykk for at arbeid med identitet var noe som de anså som viktig og utfordrende. De hadde forskjellige preferanser og forslag til hvilken funksjon NID, og først og fremst ID dokument, burde ha, avhengig av den enkelte aktørs behov.”

Studieturer

Dokumentgranskerne har besøkt Kripos flere ganger, og dokumentgranskere på opplæring i henholdsvis NID og Kripos har møttes flere ganger i forbindelse med opplæringen. Som en del av opplæringen har gruppen reist på studietur til Finland og Sverige i høst, sammen med Kripos. De besøkte sikkerhetstrykkeriene Gemalto og Crane for å se trykkprosessen i praksis, og Statens Kriminaltekniska Laboratorium for å høre om deres organisering og arbeid med dokumentundersøkelser.

Dokumentgranskerne ser frem til å få inn reelle saker, å utføre reelle dokumentundersøkelser. “Dette gleder vi oss til, for da kan vi omsette alt det vi har lært i teori til praksis”, forteller Beate Nyseth Bakken og Victoria Miller. Studieopphold på åtte uker hos National Document Fraud Unit (NDFU) i England neste år er noe alle gleder seg til.