Tvangsmidler i utlendingsloven

Bestem om formålet er etterforskning og avklaring av straffbare handlinger (straffesak) eller avgjørelse eller gjennomføring av vedtak etter utlendingsloven (forvaltningssak).

Ved bruk av tvangsmiddelet fengsling, er det i tillegg til forholdsmessighetskravet i § 99 et selvstendig krav om fremgang i arbeidet med å avklare identitet, jf. EMK artikkel 5.

En utlending kan pågripes og interneres, blant annet i følgende tilfeller når:

  • utlendingen ikke samarbeider om å klarlegge sin identitet i henhold til utl. § 21 eller § 83
  • det antas at utlendingen oppgir uriktig identitet
  • utlendingen ikke gjør det som er nødvendig for å oppfylle plikten til å skaffe seg gyldig reisedokument, og formålet er å fremstille utlendingen for det aktuelle lands utenriksstasjon for å få utstedt reisedokument