Tvangsmidler i utlendingsloven

Bestem om formålet er etterforskning og avklaring av straffbare handlinger (straffesak) eller avgjørelse eller gjennomføring av vedtak etter utlendingsloven (forvaltningssak).

Straffeprosessloven inneholder bestemmelser om bruk av tvangsmidler i straffesaker. Tvangsmidlene i straffeprosessloven og utlendingsloven er i hovedsak de samme, men vilkårene for bruk er forskjellige. Denne veilederen dekker kun bruk av tvangsmidler etter utlendingsloven.