Våre prosjekter

Om våre prosjekter

I vår instruks fremgår det at ”Senteret skal være et ekspertorgan som skal bistå og samarbeide med alle aktørene i utlendingsforvaltningen...” Vi har valgt prosjekt som arbeidsform, og skal i hovedsak samarbeide med andre aktører i utlendingsforvaltningen prosjektbasert. Gjennom prosjektarbeid ønsker vi å fremme et godt samarbeidsklima mellom de relevante fagmiljøer og aktører på utlendingsfeltet og innenfor vårt spesifikke fagområde. Gjennom prosjektoppdrag skal utlendingsforvaltningen som er representert i Nasjonalt ID-senters Brukerforum ta stilling til og avgi ressurser til de faglige utviklingsoppgavene som skal utføres. 

Organisering av prosjektene

Prosjektene vil som regel bemannes av våre egne medarbeidere fra de ulike fagseksjonene, samt hospitanter fra andre aktører i utlendingsforvaltningen. Prosjektene vil også orientere respektive styringsgrupper om status og fremdrift underveis.