Nasjonalt ID-senter samler inn, sammenstiller og offentliggjør statistikk og analyser om dokumentmisbruk og ID-utfordringer. Våre publikasjoner er nyttige verktøy i arbeidet med å kartlegge ID-utfordringene slik at vi kan bistå myndighetene i regelverks- og politikkutformingen, men er også relevante for ansatte i politiet, velferdsetater, utlendingsforvaltningen og for andre offentlige og private aktører som vurderer identitet og dokumenter.

Misbruk av ID-dokumenter

Nasjonalt ID-senter utgir hvert år rapporten Misbruk av ID-dokumenter. Rapporter i denne serien har som formål å gi et bilde av misbruk av identitets- og underlagsdokumenter avdekket de siste årene. Rapporten kom for første gang ut i 2014. 

ID-skrivet

Nasjonalt ID-senter utarbeider hvert kvartal ID-skrivet - et infoskriv om ID-arbeid som er tilgjengelig for andrelinjenettverket. Skrivet inneholder informasjon om aktuelle dokumenter, nyttige tips, statistikk og trender. Statistikken utarbeides på grunnlag av registreringsskjemaet for dokumentundersøkelser som er utarbeidet av dokumentgranskere ved Nasjonalt ID-senter.

Graf som viser utvikling i ID-misbruk