Nasjonalt ID-senter samler inn, sammenstiller og offentliggjør statistikk og analyser om dokumentmisbruk og ID-utfordringer. Våre publikasjoner er nyttige verktøy i arbeidet med å kartlegge ID-utfordringene slik at vi kan bistå myndighetene i regelverks- og politikkutformingen, men er også relevante for ansatte i politiet, velferdsetater, utlendingsforvaltningen og for andre offentlige og private aktører som vurderer identitet og dokumenter.

Misbruk av ID-dokumenter

Nasjonalt ID-senter utgir hvert år rapporten Misbruk av ID-dokumenter. Rapporter i denne serien har som formål å gi et bilde av misbruk av identitets- og underlagsdokumenter avdekket de siste årene. Rapporten kom for første gang ut i 2014.