Fødselsnummer og d‑nummer

De fleste som skal ha kontakt med norske myndigheter vil før eller siden ha behov for et fødselsnummer eller et d-nummer. La oss se nærmere på hvordan numrene er bygget opp, hvem som kan få dem og hvordan man går fram for å få tildelt et slikt nummer.

Fødselsnummer

Alle som er registrert bosatt i Norge har et ellevesifret fødselsnummer som identifiserer dem. Det er folkeregisteret som tildeler fødselsnummer. Oppbyggingen av fødselsnummeret er som følger: de første 6 sifrene består av personens fødselsdato i rekkefølgen dag, måned, år. Deretter følger 3 siffer som er et individnummer der det tredje sifferet angir kjønn. Partall betyr kvinne, oddetall mann. Til slutt følger to kontrollsiffer.

Hvem kan få fødselsnummer?

  • Alle som blir født i Norge, selv om barnets foreldre ikke er registrert bosatt her.
  • Alle som innvandrer til Norge og har til hensikt å oppholde seg her i minst 6 måneder. Det er et krav om oppholdstillatelse for personer som trenger dette.
  • Norske borgere født i utlandet

D-nummer

I enkelte tilfeller vil ikke vilkårene for tildeling av fødselsnummer være oppfylt, men en person vil likevel kunne ha behov for et nummer som identifiserer ham eller henne ovenfor norske myndigheter. Eksempler på dette kan skattepliktig arbeid eller at personen eier et hus i Norge. I slike tilfeller kan personen ha rett til et d-nummer.

En privatperson, arbeidsgiver eller organisasjon kan ikke selv rekvirere et d-nummer. Man må henvende seg til en godkjent rekvirent ut fra hva d-nummeret skal brukes til. Har man fått arbeid i Norge, er det Skatteetaten som rekvirerer d-nummeret i forbindelse med utskriving av skattekort.

Et d-nummer kan tildeles utenlandske personer som i utgangspunktet vil oppholde seg i Norge under 6 måneder og har et begrunnet behov, som at personen er:

  • skatte- eller avgiftspliktig til Norge
  • asylsøker eller person med gyldig oppholdstillatelse
  • omfattet av en ordning som forvaltes av NAV eller HELFO
  • rolleinnehaver i en juridisk enhet, for eksempel som styremedlem i et firma
  • rettighethaver i grunnboken, for eksempel eier et hus

Les mer om d-nummer på Skatteetatens nettsider.