Endring av registrerte identitetsopplysninger (ID-endring)

Det kan oppstå behov for å endre en utlendings registrerte identitetsopplysninger i DUF eller i Det sentrale folkeregisteret (DSF) dersom det kommer frem nye opplysninger om identiteten til vedkommende.

Når foretar UDI en identitetsendring?

Hvis det kommer frem nye opplysninger om en utlendings identitet under eller etter endt behandling av en søknad om oppholdstillatelse eller beskyttelse, kan det bli nødvendig å endre de identitetsopplysningene som er registrert tidligere.

Informasjon om at det foreligger nye ID-opplysninger i en sak kommer frem enten fordi utlendingen selv melder i fra om at han eller hun er registrert med feil eller falsk identitet, eller fordi norske myndigheter får mistanke om at en utlending ikke har oppgitt riktige identitetsopplysninger. Det hender også at utlendingens tidligere hjemland informerer norske myndigheter om den falske identiteten eller at det kommer anonyme tips.

Det er utlendingsmyndighetene som har ansvaret for å korrigere feilregistrerte identitetsopplysninger frem til et eventuelt positivt vedtak og tildeling av personnummer. Fra dette tidspunktet er det skattekontoret som har ansvaret for å endre navn, fødselsdato, statsborgerskap og andre opplysninger som er registrert i folkeregistret. Dersom endringen kan defineres som en identitetsendring (ID-endring), må skattekontoret sende saken til UDI for vurdering.

Hva er en identitetsendring?

En identitetsendring er en betydelig endring av personens identitetsopplysninger. Mindre korrigeringer av feilregistrert fødselsdato eller navn ses ikke nødvendigvis på som en ID-endring. Det avhenger av hvor reelle eller store identitetsendringer det dreier seg om, og forklaringen til utlendingen om hvorfor vedkommende ønsker å endre sine registrerte identitetsopplysninger. Når skattekontoret får mistanke om en reell identitetsendring, sendes saken til UDI for vurdering. UDI må foreta en helhetlig konkret vurdering av opplysningene i saken, og om det foreligger tilstrekkelige holdepunkter for å endre de registrerte identitetsopplysningene.

Mulige konsekvenser av å oppgi uriktige identitetsopplysninger

En reell identitetsendring kan indikere at utlendingen tidligere har oppgitt uriktige opplysninger om sin identitet. I så fall må UDI vurdere om søkerens tidligere oppholdstillatelser er basert på falsk identitet og om det er grunnlag for å tilbakekalle tidligere gitte tillatelser eller norsk statsborgerskap. UDI må også vurdere om det foreligger et straffbart forhold etter norsk rett og om forholdet skal anmeldes. Det er UDI som har beslutningsmyndighet i ID-endringssaker. Ettersom en ID-endring ikke er et vedtak, men en beslutning, kan det ikke påklages til UNE.

UDI RS 2012-009 Registrering, vurdering og endring av personopplysninger i saker etter utlendingsloven.