Gode vurderinger om utvikling og organisering

Price Waterhouse Coopers (PWC) har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) evaluert Nasjonalt ID-senter i to faser.
Publisert: 16.10.2013

Det har vært et grundig og omfattende arbeid, og våre brukere har vært involvert under hele evalueringsprosessen. Sluttrapporten, som kom med flere anbefalinger for senterets videre utvikling og organisering, har nå vært til høring.

I Nasjonalt ID-senters høringssvar slutter vi oss til evalueringens vurderinger og faglige anbefalinger, også rapportens anbefaling om at Nasjonalt ID-senter organiseres som et selvstendig forvaltningsorgan direkte under JD. En organisering under JD vil styrke senterets rolle som ekspertorgan på tvers av politi- og forvaltningsoppgaver. Nasjonalt ID-senter mener det er viktig å vektlegge evalueringens vurderinger og anbefalinger når det tas stilling til senterets videre funksjon og utvikling, særlig fordi tilbakemeldinger fra brukerne og interessentene har utgjort en stor del av grunnlaget for evalueringen.

I høringssvaret imøteser vi en avklaring om senterets rolle, funksjon og ansvar. I denne sammenhengen viser vi blant annet til at vi i vårt arbeid har sett behovet for et ledende fagmiljø på ID-området, som også kan jobbe samfunnsmessig bredt med identitetsspørsmål. Arbeidet må inkludere øvrige offentlige etater og private aktører som er i befatning med ID-problematikk, ikke bare politi og utlendingsforvaltning. Nasjonalt ID-senter mener at vi kan fylle denne rollen, og på den måten bidra til en helhetlig identitetsforvaltning i Norge.

Senteret slutter seg videre til anbefalingen om en større utredning om identitetsutfordringene i hele samfunnet, gjerne i form av en Norsk offentlig utredning (NOU) om temaet.

Hele høringsuttalelsen fra Nasjonalt ID-senter kan du lese her.

Evaluering sluttrapport PWC