Identitet: Irakere i Norge

Nasjonalt-ID senter har nå lagt fram vår rapport «Identitet: irakere i Norge», der vi setter fokus på irakere i Norge uten avklart identitet.
Publisert: 03.05.2013

De menneskelige og samfunnsmessige konsekvensene av at personer har uavklart identitet, er store. De det gjelder, opplever frustrasjon ved ikke å oppnå de rettighetene de mener de har krav på, og for norske myndigheter er disse sakene både tid- og ressurskrevende.

I Norge er det mange irakere med oppholdstillatelse og identitetstvil. Nasjonalt ID-senters Irak-prosjekt har hatt som mål å styrke utlendingsforvaltningens metoder for å fastsette identitet og avklare identitetstvil for irakere. Med prosjektet ønsker Nasjonalt ID-senter å bidra til at det blir færre irakere i Norge med identitetstvil.

Vi har særlig valgt å fokusere på to grupper irakere. Den ene gruppen har begrenset tillatelse på grunn av tvil om identiteten. Den andre gruppen har fått permanent oppholdstillatelse, men får avslag på søknad om norsk statsborgerskap fordi de har uavklart identitet.

I saker med identitetstvil vil en iraker kunne sannsynliggjøre identiteten sin ved å fremlegge dokumenter. I saker der det foreligger motstridende identitetsopplysninger, er det ofte vanskelig for irakere i ettertid å sannsynliggjøre sin rette identitet etter dagens praksis. Årsaken er at irakiske identitetsdokumenter i dag er ansett for å ha lav notoritet (etterprøvbarhet).

Vi har reist til Bagdad for å kartlegge dokument- og registersituasjonen, i tillegg til å undersøke verifiseringsmuligheter i Irak. På denne reisen undersøkte vi forhold rundt de viktigste identitetsdokumentene i Irak, som er nasjonalt identitetskort, statsborgerskapsbevis og nasjonalitetspass.

Vårt arbeid viser at det er mulig å bekrefte eller avkrefte identiteten til irakere i Norge mot irakiske registre, gjennom verifisering. Alle irakere kan i utgangspunktet fremskaffe identitetsdokumentasjon som kan benyttes i en slik verifisering. Vår hovedanbefaling er derfor at flere irakere med identitetstvil bør verifiseres. Vi mener også at det bør settes inn ressurser tidlig i prosessen, og at verifiseringen bør skje raskt. For at dette verifiseringsarbeidet skal fungere, foreslår vi blant annet at ambassaden i Amman styrkes i arbeidet med å følge opp verifiseringer.

Rapporten finner du her.

Kontakt:

Wenche Bjørngaard
Kommunikasjonsleder
Mobil: (+47) 992 07 727
e-post: wenche.bjorngaard@nidsenter.no