NID har vært på asylmottak og holdt presentasjon

31. mai var Zybelin Beck, Cathrine Fari og Hanne Tannvik Svendsen på Refstad transittmottak og presenterte NID for Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).
Publisert: 11.06.2012

NID er ofte ute og informerer om hvem vi er, hva oppgavene våre er, og hva vi kan bidra med. Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) er en uavhengig, ideell organisasjon. I NOAS’ vedtekter er organisasjonens oppgave formulert som ”å bistå asylsøkere med informasjon, rådgivning og juridisk bistand.” For NOAS informerte vi om oppgavene våre, seksjonene, portalen og prosjektene våre. Vi presenterte spesielt Irakprosjektet, som NOAS viste stor interesse for.

Har du også lyst å lære mer om NID kan du i denne artikkelen lese litt av det vi presenterte for NOAS.

ID – Dokument
ID – Dokument skal gjennom metodeutvikling, koordinering, veiledning og utdanning bidra til å løfte den samlede innsatsen mot dokumentmisbruk. Seksjonen har etablert et dokumentteknisk laboratorium på et høyt internasjonalt tredjelinjenivå, og er i gang med å bygge opp en referansesamling. ID – Dokument driver også en toårig spesialistutdanning i dokumentkontroll, med både norske og utenlandske samarbeidspartnere. Åtte nyutdannede dokumentgranskere vil uteksamineres sommeren 2013.

ID – Person
Seksjon ID – Person skal jobbe med metoder og verktøy knyttet til identitetsavklaringer i saker der utlendingen ikke kan dokumentere sin identitet, eller fremlegger dokumenter med lav eller ingen notoritet.ID – Person skal kartlegge eksisterende metoder, utvikle nye, koordinere, og dele kunnskap. Seksjonen skal etablere både nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

ID – Juridisk
ID – Juridisk skal arbeide med juridiske problemstillinger, statistikk og analyse. Seksjonen skal blant annet bistå myndighetene med analyser av betydning for regelverks- og politikkutformingen, og foreslå endringer og forbedringer. Juridisk seksjon skal også innhente statistikk, både nasjonalt og internasjonalt, og utføre analyser som vil få betydning blant annet for departementenes utforming av regelverk og politikk.

NIDs prosjekter
Et av NIDs første prosjekter bestod i å få en oversikt over og evaluere dagens arbeidsprosesser hos aktørene innenfor identitets- og dokumentasjonsarbeid, og avklare aktørenes udekkede behov. Noen behov og forslag gikk igjen, blant annet ønske om opplæring og veiledning, begrepsavklaringer, gjennomgang av regelverk, biometri, og bedret informasjonsflyt. Hos NOAS informerte vi i tillegg om opplæringsprosjektet, biometriprosjektet, Somaliaprosjektet og spesielt Irakprosjektet, som NOAS var veldig interesserte i.