Travle tider

ID-rapporten 2016: Det har vært et travelt år, og det kommer til å bli høy aktivitet i 2017. Her er noen av våre satsingsområder.
Published: 11/22/2016
ledergruppen_555pxl.jpg

Over: Ledergruppen i Nasjonalt ID-senter. Fra ventstre: Zybelin Beck, Liv Toril Bloch, Arne Isak Tveitan, Tone Opdahl, Wenche Bjørngaard og Per O. Haddal. Foto: Nasjonalt ID-senter.

Det er store variasjoner i kompetansenivået til de som vurderer eller fastsetter ID. Begrenset kunnskap om person- og dokumentkontroll, og manglende rolleforståelse og helhetstenkning, får mange uheldige konsekvenser både for samfunnet og enkeltmennesker. Det er behov for å styrke ID-kunnskapen i offentlig forvaltning.

Opplæring sentralt
Opplæring er viktig. Og etterspørselen etter oss er så stor at vi måtte tenke nytt om hvordan vi organiserer opplæringen. Resultatet ble en ny seksjon; ID-skolen. Seksjonen skal bidra til ytterligere samarbeid om ID-opplæring, og videreutvikling av opplæringstilbudet når det gjelder både omfang og kvalitet. Med dette har vi også fått et nytt tilskudd til ledergruppen; Tone Opdahl. Tone skal lede seksjonen, og har bakgrunn fra blant annet Bufdir og Utlendingsdirektoratet.

Fire satsingsområder
Nasjonalt ID-senter har fire store satsingsområder: ID-skolen, ID-nettverk, ID-bistand og ID-metoder. Vi jobber kontinuerlig med å styrke arbeidet med å avklare identiteten til utlendinger som kommer til Norge. Vi skal høyne kvaliteten, kompetansen, informasjonsutvekslingen og metodeutviklingen innenfor identitetsarbeidet i Norge.

Undersøkelser av dokumenter har hatt en stor utvikling. Bistandsoppdragene våre øker i antall og omfang, og samme tendens ser vi på kompetansesiden. Mange får opplæring, men stadig flere ber om tilrettelagt kompetanseheving. Prosjekter og konkrete gjøremål er også under stadig utvikling, alt utført i tråd med våre brukeres ønsker og behov. I tillegg til å skreddersy opplæringsprogrammer og e-læring for ulike målgrupper, sørger vi for at denne fagportalen er oppdatert på fagstoff om ID-arbeid. Nasjonalt ID-senter vil på denne måten bidra til at ID-kompetansen i offentlig forvaltning er mer enhetlig og av høyere kvalitet. I sommer avsluttet vi arbeidet med å lage en ny og bedre versjon av fagportalen vår.

Et viktig mål for arbeidet med den nye portalen har vært å gjøre faginnholdet lettere tilgjengelig, blant annet ved å tilrettelegge for bærbare flater som nettbrett og smarttelefoner. Nidsenter.no er en av de viktigste kanalene Nasjonalt ID-senter har for å dele kunnskap, informasjon og erfaringer med våre brukere. Portalen, som blant annet lar deg finne mer om opplæring, informasjon og verktøy innenfor ID-området, blir i dag benyttet av en rekke aktører innen offentlig forvaltning.

Fagbok
Nasjonalt ID-senter har i år gitt ut en fagbok om ID-arbeid i utlendingsforvaltningen, i samarbeid med forlaget Vett & Viten AS og Vegard Bø Bahus. Boken gir innsikt i hva som kreves for å sikre bedre dokument og personkontroll innen utlendingsforvaltningen, og presenterer grunnleggende arbeidsteknikker og relevante lover og forskrifter i utlendingsretten. Boken er aktuell for alle som skal gjøre ID-vurderinger i første- og andrelinje.

Her kan du lese mer om vår nye fagbok

Styrking av første- og andrelinje
Nasjonalt ID-senter tar utgangspunkt i at den mest effektive og realistiske tilnærmingen til en generell styrking
av førstelinjen er å bygge opp en robust andrelinje i politidistriktene. Hittil i år har sytten personer fra politiet fullført opplæring i ID-arbeid for andrelinje i politidistriktene (tre ukers opplæring). Av disse er det fem ansatte fra Politiets utlendingsenhet avdeling Råde som har fått andrelinjekompetanse gjennom opplæring på arbeidsplassen, kombinert med kursdager i våre lokaler.

Statistikk og analyse
Nasjonalt ID-senters rapport «Misbruk av ID-dokumenter 2015» gir et bilde av norske myndigheters kontroll med
utlendingers identitet og identitetsdokumenter i perioden 2012–2015. Nasjonalt ID-senter har også laget et
vedlegg til rapporten over misbruk av dokumenter 2015, der tall fra Frontex sammenstilles med norske tall. Vi
utarbeider et forslag til en samfunnsøkonomisk analyse som ser på kostnadene knyttet til misbruk av ID i det norske samfunnet.

Les rapporten "Misbruk av ID-dokumenter 2015" her

Dokumentsaker og rådgivning
Nasjonalt ID-senter bistår Politiets utlendingsenhet med å undersøke dokumenter for å få ned restanser. Vi jobber for tiden primært med syriske dokumenter. Det er per 1 november 2016 gjennomført nesten 2000 dokument-undersøkelser. Sakene kommer fra 21 ulike oppdragsgivere, og flest saker kommer fra Øst pd, UDI, Oslo pd, PU og UNE. De øvrige sakene fordeler seg på ulike politidistrikt, Statens Vegvesen, Skatteetaten og UD.

Dokumentnasjonalitetene er fordelt på en lang rekke land, men Irak (608) og Syria (94) dominerer.Vi har i tillegg gitt rådgivende dokumentteknisk bistand i saker gjennom faglig oppfølgning av 500 henvendelser.Vi er også i en prosess med å akkreditere vår laboratorievirksomhet.

Biometri
Vi mottar stadig flere forespørsler om bistand til ansiktssammenligning. Vanligvis mottar vi tre til seks bilder i hver sak, noen ganger flere. Ofte må flere av bildene sammenlignes mot hverandre i hver sak. Som oppfølging til Face IT-prosjektet har vi brukt en del tid på forbedring av bildekvalitet i utlendingssaker. Det har også blitt gjennomført ytterligere analyse av utstyr, miljø, prosesser, kamerainnstillinger og etterbehandling. Vi har utvidet opplæringen vår til første- og andrelinjen til å inkludere bevisstgjøring om hvorfor bildekvalitet er viktig for identifisering, samt opplæring i hvordan man får gode bilder som egner seg både til ansiktsgjenkjenning, ansiktssammenligning og identifisering. Det har også blitt utviklet opplæringsmateriale.

Vi har inngått et samarbeid med Kripos for utvikling av et utdanningsopplegg for ansiktssammenligningseksperter, samt fremtidig samkjøring av opplæringen.

Evaluering og oppfølging
Nasjonalt ID-senters evaluering av ID-arbeidet på Tøyen, Råde og i Kirkenes i vinter ble sluttført før sommeren. Rapporten kan du lese her

Les også: