Internasjonal studie: Norge er et inspirasjonsland!

Nasjonalt ID-senter inspirerer andre land i arbeidet med å etablere egne kompetansesentre, viser internasjonal studie.
Published: 3/2/2018
idkontroll_hand_555.jpg

(Illustrasjonsbilde over: Kunnskap om hvordan man avklarer identitet er avgjørende. I EMN-studien «EMN Synthesis Report for EMN Focused Study 2017: Challenges and practices for establishing the identity of third-country national in migration procedures – Report from Norway» blir Norge trukket frem som et foregangsland når det gjelder etableringen av kompetansenter på ID-avklaring. Foto: Nasjonalt ID-senter.)

I løpet av få år har antall organ med spesialistkompetanse på identitetsavklaring blant de 26 medlemslandene til Det europeiske migrasjonsnettverket økt kraftig.

I 2013 var det kun tre land – Norge, Finland og Nederland – som hadde etablerte, sentrale kompetansesentre. I dag er tallet 11.

Initiativtaker
Utlendingsdirektoratet tok initiativ til – og ledet – studien «Challenges and practices for establishing the identity of third-country nationals in migration procedures».  

Studien er i regi av Det europeiske migrasjonsnettverket (på engelsk European Migration Network – EMN), og er en oppdatering og utvidelse av en EMN-studie fra 2013. Det europeiske migrasjonsnettverket er et støttenettverk knyttet til asyl- og migrasjonsspørsmål.

Utlendingsdirektoratet bidro til studien med rapporten «EMN Synthesis Report for EMN Focused Study 2017: Challenges and practices for establishing the identity of third-country national in migration procedures – Report from Norway» . Nasjonalt ID-senter har bistått i arbeidet med rapporten.

Foregangsland
I studien blir Nasjonalt ID-senter og Norge fremhevet som et foregangsland.

- For å bli inspirert til å opprette et slikt senter med den kompetansen det vil kunne tilby, kan man se til Norge, som har opprettet et ID-senter, heter det i studien. 

En av studiens hovedpunkter er utviklingen i antall ekspertorgan som har til oppgave å gi opplæring og råd rundt identitetsavklaringer. Det er i denne sammenheng av Nasjonalt ID-senter blir spesielt nevnt i studien. På grunn av organisatoriske og fagmessige ulikheter mellom landene, har det ifølge studien ikke vært vanlig med et sentral kompetansesenter for ID.

Dansk ID-senter
Et eksempel på et vellykket internasjonalt samarbeid er danske Nationalt ID-center som ble opprettet i fjor.

- Vi har ved flere anledninger hatt gleden av å kunne bistå våre danske kolleger med etableringen. Siden kompetansebygging og kompetanseheving er et sentralt mål for Nasjonalt ID-senters arbeid, er det ekstra inspirerende for oss som til daglig arbeider med identitetsspørsmål å bli trukket frem i en slik studie, sier leder for Nasjonalt ID-senter Arne Isak Tveitan.

Mange mangler ID
Med de høye asylankomstene vi har sett tidligere år, har også antallet personer med uavklart identitet økt tilsvarende. Det er i dag et stort antall mennesker i Europa som ikke har avklart identitet, og identitetsavklaringer er en utfordring i mange utlendingssaker.

Betydelig økt oppmerksomhet
I studien blir det pekt på flere interessante utviklingstrekk rundt ID-avklaring av tredjelandsborgere.
-Sammendraget (av studien, red.anm.) viser at arbeidet med identitetsavklaring av tredjelandsborgere har fått betydelig økt oppmerksomhet i alle medlemslandenes immigrasjonsmyndigheter de senere årene, skriver UDIs EMN-koordinator Stina S. Holth i en epost til Nasjonalt ID-senter i forbindelse med utarbeidingen av det norske bidraget.

Samarbeid enda viktigere
Med utfordringene som knytter seg til de høye asylankomstene, blir det i rapporten pekt på at samarbeidet mellom ulike lands myndigheter blir enda viktigere enn før. Den viser blant annet også at flere land melder om mer og bedre samarbeid på tvers av ulike etater involvert i asyl- og migrasjonsprosessene i det enkelte land.

Se også: