ID-arbeid i Østfinnmark politidistrikt og Utlendingsnemda

Gjennom Evalueringsprosjektet har Nasjonalt ID-senter kartlagt og evaluert dagens ID-arbeid og kompetanse hos politiet og utlendingsforvaltningen.
Published: 10/21/2014

I delrapport tre har vi kartlagt Østfinnmark politidistrikt og Utlendingsnemnda.

I rapporten kartlegger vi organisasjonenes ID-arbeid og kompetanse. I desember 2014 kommer sluttrapporten for evalueringsprosjektet der vi kommer med anbefalinger til tiltak for å forbedre ID-arbeidet i utlendingsforvaltningen. Prosjektleder er Hanne Tannvik Svendsen.

ID-arbeid, både i førstelinjen og senere i saksgangen, krever kompetanse. God opplæring, kunnskap og erfaring i alle ledd er viktig. I tillegg til god kompetanse hos de som jobber med identitet, kreves god organisering av arbeidet, gode arbeidsrutiner, praktiske og oppdaterte retningslinjer, gode IKT-verktøy og gode rutiner for samarbeid med andre aktører.

Evalueringsprosjektet ledes av Nasjonalt ID-senter. - Vi har gjennom hele prosjektperioden hatt hospitanter fra de etatene som har blitt kartlagt. Det er en nytteverdi av å ha etatene med på å kartlegge og evaluere seg selv fordi det er etatene selv som best kjenner til det arbeidet som gjøres i egen etat, sier Tannvik Svendsen.

Vi fokuserer på følgende etater i utlendingsforvaltningen: Utenriksdepartementet ved utenriksstasjonene, Utlendingsnemnda, Utlendingsdirektoratet, Politiets utlendingsenhet og politidistriktene. Politidistriktene er i denne forbindelse representert ved Agder, Oslo og Østfinnmark politidistrikt. Disse etatene prioriteres fordi de vurderer ID i enkeltsaker og har ansvar for ID-fastsettelse.

En rød tråd gjennom hele alle tre rapportene er at det er et massivt behov for mer opplæring. Dette er noe Nasjonalt ID-senter kan bidra med gjennom vårt opplæringsprogram.

Nasjonalt ID-senter har de siste årene drevet utstrakt opplæring i ID-arbeid og dokumentkontroll for utenriksstasjonene/utsendte og politidistriktene. Dette er et arbeid vi skal fortsette med, og forhåpentligvis vil dette bidra til å dekke noe av det opplæringsbehovet etatene har. Vi har også lansert e-læring på www.nidsenter.no som et ledd i å heve kompetansen på ID-feltet i utlendingsforvaltningen.

Les også: