Program for fagdag 6. desember

Her finner du detaljert program for fagdagen.
Published: 11/29/2023
iStock-1385906336.jpg

08.15 Registrering åpner

 

09.00 Velkommen og introduksjon

Toril Lysaker, leder for Nasjonalt ID-senter, ønsker velkommen. 
Konferansier Aslak Bonde presenterer dagens program.

09.10  Gunnar Bratthammer, fotojournalist i NRK

Aktuelle bilder fra Ukraina med berettelser.

09.25 Peter Warren om krigen 

Aslak Bonde i samtale med Peter Warren om krigen i Ukraina. 

09.50 - 10.05  Pause

 

Del 1: Sikkerhet og politikk

10.05  Atle Grønn - Russland og Ukraina: Historien og krigen

Professor i slaviske språk, Atle Grønn, vil sette forholdet mellom Russland og Ukraina inn i en historisk kontekst.

10.50  Tormod Heier - Ukrainakrigen og det europeiske migrasjonsproblemet 

Tormod Heier vil i sitt innlegg se på tre forklaringer om bakgrunnen for hvorfor Russland gikk til krig med fokus på USA/Nato, nasjonalisme, samt grove feilvurderinger i Kreml. Han vil også se på forhold som kan påvirke migrasjon på kort og lang sikt.

11.20  Spørsmålsrunde

11.30 - 12.30  Lunsj

Møt ID-eksperter fra Nasjonalt ID-senter på vår stand i pausen 
 
 

Del 2: Migrasjonsstrømmen

12.30  Vanessa Finson - Den humanitære situasjonen 

Vanessa Finson, humanitærsjef i Caritas Norge, vil i sitt innlegg se nærmere på den humanitære situasjonen i Ukraina og hvordan Caritas-bevegelsen bidrar gjennom lokalt ledet humanitær operasjon. 

12.50  Pål Nesse - Hvilke migrasjons­trender preger Europa nå? 

Pål Nesse, Flyktninghjelpen, vil i sitt innlegg se nærmere på hvilke flukt- og migrasjonstrender som preger Europa nå, og hva Norge bør gjøre. Nesse vil dele tall, erfaringer og anbefalinger.  

13.10  Aadne Aasland - Ukrainske flyktninger: Hvorfor kommer så mange til Norge? 

Aadne Aasland vil i dette innlegget starte med å presentere forskjeller og likheter mellom de nordiske land i politikk og regelverk overfor flyktningene fra Ukraina. Deretter vil han presentere ferske funn fra en spørreundersøkelse gjennomført med drøyt 1600 ukrainere i Norge på oppdrag fra IMDi. Det vil legges vekt på hva de sier om hvorfor de har kommet nettopp til Norge, hvordan de opplever å bli mottatt, deres erfaringer med offentlige tjenester, integrering i arbeidsmarkedet og deres framtidsutsikter.  

13.30 - 13.40  Spørsmålsrunde 

13.40 - 13.55  Pause

 

 

Del 3: Oppfølging av ukrainske flyktninger i Norge 

13.55  Guri Tyldum - Hvem er de ukrainske flyktningene som får beskyttelse i Norge, og hvordan går det med dem i norske kommuner?  

Guri Tyldum, FAFO, snakker om situasjonen for de ukrainske flyktningene i Norge.  

14.20  Christina Robertson og Vibeke Kolderup - Informasjons­innhentings­reise til Polen,  oktober 2023       

Christina Robertson, Nasjonalt ID-senter (NID), og Vibeke Kolderup, Landinfo, vil dele informasjon innhentet etter besøk til Polen. Fokus blir på blant annet utstedelse av ukrainske dokumenter etter krigens start, korrupsjon og andre forhold som påvirker ukrainsk forvaltning. 

14.35  Alexander Lande - PUs arbeid med fordrevne fra Ukraina: saksbehandling og utfordringer

Alexander Lande, Politiets utlendingsenhet (PU) vil snakke om deres erfaringer med registrering av ukrainske flyktninger i Norge. 

15.00  Birgit Nestvold Singstad - Kollektiv beskyttelse i Norge – erfaringer og trender 

Birgit Nestvold Singstad, Utlendingsdirektoratet (UDI), vil snakke om UDIs erfaringer med ukrainske flyktninger og ordningen med kollektiv beskyttelse. 

 

15.20 - 15.30  Spørsmålsrunde

15.30              Avslutning

 


 

Om bidragsyterne

 

Aslak Bonde 

Aslak Bonde skriver politiske analyser for blant andre Morgenbladet, Dagens Perspektiv og Stat og Styring. Han er også en hyppig brukt møteleder. Før han ble frilanser har han arbeidet i Aftenposten og NRK Dagsnytt. Han har historie hovedfag fra Universitetet i Oslo og en mastergrad i journalistikk fra Columbia University i New York. Det siste halvåret har han i tillegg til å skrive analyser laget en ukentlig podkast for Morgenbladet sammen med økonomijournalisten Maria Berg Reinertsen.

Gunnar Bratthammer  

Fotojournalist i NRK Nyheter. Over ti års erfaring med krig og konflikt verden over for NRK. Leverer i hovedsak bilder til nrk.no og reportasjer til Dagsrevyen i samarbeid med NRKs reportere og korrespondenter. I 2023 har Bratthammer vært en del av NRKs korrespondentteam i Ukraina. Og er den som har jobbet flest dager i Ukraina for NRK siden den skjebnesvangre dagen 24. Februar 2022.

Peter C. Warren

Warren er i dag investor, styremedlem og foredragsholder. Han begynte karrieren sin som soldat i den britiske hær og startet deretter i finans. Han har vært råvare-trader, analytiker, market maker, hedgefondforvalter og investeringsdirektør.

Warren er utdannet innen økonomi og statsvitenskap, etterretning og Operativ Psykologi. Han forvalter (per 2017) egne midler. Han har i årevis skrevet en blogg om finans, holder foredrag og har en podcast om finans, trading, geopolitikk, sikkerhetspolitikk, psykologi og livet. 

Han har engasjert seg sterkt i krigen i Ukraina og har nylig deltatt på en reise dit, i regi av Fritt Ukraina, for å levere utstyr til fronten.

Atle Grønn

Atle Grønn er professor i slaviske språk ved Universitetet i Oslo, der han forsker på russisk og ukrainsk grammatikk. Han står bak opprettelsen av et nytt ukrainsk-studium ved UiO fra 2022. Han er internasjonal mester i sjakk, sjakkekspert i NRK og sjakkforfatter. Hans siste bok «Sjakken som var» i 2023.

Tormod Heier

Tormod Heier er professor i militær strategi og operasjoner, professor-II ved Høgskolen i Innlandet og dosent ved Försvarshögskolan i Stockholm. Heier har bak seg 32 år som offiser i Forsvaret, herunder 15 år som oberstløytnant i Hæren.  Han har utgitt en rekke bøker, blant annet om norske, allierte eller russiske militæroperasjoner i Nordområdene, Afghanistan, Libya og Ukraina. Heier har i tillegg skrevet og redigert bøker innen samfunnsvitenskapelig metode og strategisk kompetanseledelse. Heier ble i 2017 tildelt Ossietzkyprisen av Norsk PEN for fremragende innsats for ytringsfriheten samme år. I 2023 mottok han Hærens fortjenestemedalje for kunnskapsformidling rundt Ukrainakrigen. Hans siste bok, «Krigen i Ukraina», ble utgitt i år.

Vanessa Finson

Vanessa Finson er humanitærsjef i Caritas Norge. Hun har de siste årene blant annet jobbet i Klima og Miljødepartementet med Norges Internasjonale Klima og Regnskoginitiativ, og i Forsvarsdepartementet med langtidsplanlegging. Før dette har hun lang fartstid fra bistandsbransjen og har jobbet både hjemme og ute i flere omganger.

Pål Nesse 

Spesialrådgiver Pål Nesse i Flyktninghjelpen har hovedsakelig arbeidet ved hovedkontoret i Oslo med støtte til programmene i felt, men også vært stasjonert i Mosambik, landdirektør i Bosnia og Kroatia og Flyktninghjelpens representant i Genève. Han har også vært generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

Aadne Aasland 

Aadne Aasland er forsker på By- og regionforskningsinstituttet NIBR på OsloMet og har hatt forskningsprosjekter i Ukraina siden 2008. Deltar nå i flere større prosjekter om integrering av ukrainske flyktninger i Norge og Norden på oppdrag fra IMDi, Forskningsrådet og Nordforsk. Leder også UKRAINETT som er et norsk nettverk for ukrainaforskning.

Guri Tyldum

Guri Tyldum er sosiolog og forsker ved Forskningsstiftelsen Fafo. Hun har bred erfaring innen forskning på både arbeidsmigrasjon og migrasjon knyttet til flukt. Noen av hennes pågående prosjekter ser på migrasjonsbeslutninger (retur og sekundærmigrasjon) blant flyktninger, europeisk migrasjonspolitikk og kommunenes møter med høye ankomsttall av flyktninger fra Ukraina. Hun skrev sin doktoravhandling om migrasjon fra Ukraina på tidlig 2000 tallet.

Alexander Lande  

Alexander Lande er seniorrådgiver ved ID Eurasia, som har overordnet landansvar i Politiets utlendingsenhet (PU) for bl.a. post-Sovjet. Bakgrunnen hans er fra Russlandstudier fra Universitetet i Oslo, og han har jobbet i PU i snart 10 år. Han har jobbet fulltid med Ukraina siden februar 2022, og har jobbet med implementering og drift av opplegget PU bruker for å vurdere Ukraina-saker.

Birgit Nestvold Singstad

Nestvold Singstad er leder for Ukraina 34-teamet i Utlendingsdirektoratet (UDI), som håndterer alle søknadene om oppholdstillatelse for kollektiv beskyttelse i henhold til § 34 i Utlendingsloven. Har jobbet med mange ulike sakstyper i UDI siden 2009.

Vibeke Kolderup

Kolderup er landrådgiver i Landinfo siden 2009, med ansvar for blant annet Russland og Ukraina. Cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap. Hun har erfaring fra Utlendingsnemnda (UNE) og har jobbet med sikkerhet, menneskerettsspørsmål og ID-dokumenter siden 2002.

Christina Robertson

Robertson er seniorrådgiver i Nasjonalt ID-senter, med hovedansvar ID-relatert landanalyse for Øst-Afrika, i ID-basen. Hun har siden februar 2022 også hatt ansvaret for Ukraina og Russland. Hun har mastergrad i sosialantropologi, med feltarbeid fra Romania med tema postkommunisme, korrupsjon og politisk nostalgi.