Alt om ID-dagen

Les mer om ID-dagen og foredragsholderne her.
Published: 10/23/2018
OKS-utsiden_web.jpg

(Over: ID-dagen 2018 holdes i Oslo Kongressenter torsdag 15. november 2018.)

Nasjonalt ID-senter arrangerer internasjonal ID-dag på engelsk torsdag 15. november 2018.

Årets tema er: Behovet for sikker ID i samfunnet – et overordnet perspektiv.

For beslutningstakere og ledere
ID-dagen er for inviterte beslutningstakere, ledere og andre nøkkelpersoner i offentlige og private organisasjoner der sikker ID og identitetsforvaltning er relevant. 

Foredragsholdere fra Europa, Afrika og Norge
Internasjonalt anerkjente foredragsholdere innen ID fra Europa, Afrika og Norge forteller om utviklingen innen ID-feltet som er i stor endring.

På ID-dagen får du innblikk i prosjekter og arbeid i regi av blant andre Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), Verdensbanken, EU og ID4Africa. Og hvordan vil – eller burde – identitetsområdet i Europa være om ti år?

Utfordringer

  • I Norge mangler vi en felles standard for hva som er en sikker identifisering, og ulike aktører har ulike vurderinger av risiko og nødvendig kontrollnivå.
  • Et felles arbeidsmarked i Europa har gitt utfordringer som EU ser behov for å løse knyttet til sikker identifisering av arbeidstakere og kompetanse mellom landene.
  • I dag er det én milliard mennesker i verden uten bevis på identitet, og de fleste er bosatt i Afrika. Flere land i Afrika har satt i gang prosesser med å bygge opp systemer som gir sikker identitet, slik at innbyggerne får rettigheter og tilgang til tjenester.

Forutsetning for et fungerende samfunn

– Sikker ID er en forutsetning for et fungerende samfunn, og avgjørende for at mennesker skal få tilgang til rettigheter og tjenester innen områder som helse, demokrati og sikkerhet, sier Zybelin Beck, prosjektleder for konferansen og seksjonsleder i Nasjonalt ID-senter.

ID-dagen holdes på engelsk i Oslo Kongressenter, torsdag 15. november 2018, kl. 10 – 16

Se programmet her.

OM FOREDRAGSHOLDERNE

SIKKERHET OG SAMARBEID I EUROPA

Blant institusjonene som springer ut av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), er Kontoret for demokratiske institusjoner og menneskerettigheter (ODIHR).

Retten til fri bevegelse av mennesker er et sentralt rettsprinsipp i OSSE-systemet. Prinsippet står i kontrast til staters behov for sikker identifisering av mennesker. Sikre, effektive systemer for identifisering har innvirkning på i hvilken grad personer kan få tilgang til grunnleggende rettigheter og tjenester. Identitetsforvaltning skaper grunnlaget for en fungerende stat ved å sørge for offentlige registre, samt at det blant annet kan utstedes reisedokumenter basert på verifiserbare identiteter.

Sofia Botzios er Migration, Freedom of Movement and Human Contacts Adviser ved ODIHR, og på ID-dagen forteller hun om institusjonens arbeid med identitetsforvaltning.

Zoran Djokovic er en uavhengig konsulent som har bidratt til ODIHRs publikasjon Compendium of Good Practices in Identity Management in the OSCE Region, som blir presentert på ID-dagen. Publikasjonen gir nyttig informasjon om nye løsninger og beste praksis på feltet identitetsforvaltning.

REISEDOKUMENTER

Reisedokumenter muliggjør fri bevegelse av mennesker, men det knytter seg store utfordringer til disse dokumentene. Til tross for at grensekontroller er skjerpet og biometriske pass nå brukes i stor utstrekning, er det også slik at prosedyrene for å skaffe seg pass varierer mellom land, og de er ikke alltid like sikre. Når det er usikkerhet knyttet til prosedyrene, kan det føre til at land velger å opprette hindre for fri bevegelse av mennesker på tvers av grenser.

I en tid hvor Europa står overfor utfordringer knyttet til forebygging av terrorisme, bekjempelse av organisert kriminalitet og håndtering av migrasjon, er det avgjørende at europeiske land har en robust identitetsforvaltning som understøtter utstedelsen av identitetsdokumenter. Hvordan håndterer medlemslandene i OSSE dette?

ID-FELTET I FREMTIDEN

Identitetsforvaltning er et felt som stadig utvikles i takt med mulighetene som åpner seg med den rivende utviklingen i informasjonsteknologi. Hvordan blir det i fremtiden?

Fons Knopjes er Senior Research and Development Manager ved National Office for Identity Data, som er underlagt det nederlandske innenriksministeriet. Han er i tillegg medlem av FNs Core Group of Experts on identity-related crime. Knopjes er ekspert på ID-dokumenter og identitetsforvaltning, og har de senere år særlig vært opptatt av vitenskapens voksende rolle og hvordan feltet identitetsforvaltning bør utvikles. Han har som rådgiver vært ansvarlig for den suksessfulle utviklingen og innføringen av reisedokumenter i en rekke land, inkludert Nederland. På ID-dagen vil gir han sitt syn på hvordan identitetsfeltet i Europa kommer til å være – eller bør være – om ti år.

FELLES EUROPEISK STANDARD

Dr. Andreas Wolf
er matematiker og informatiker, og ansatt som Principal Scientist Biometrics ved Bundesdruckerei GmbH i Tyskland. Wolf har publisert en rekke bøker og artikler, og har i tillegg en undervisningsstilling ved Freie Universität i Berlin. Han har jobbet mye med biometri og biometrisk identifisering. På ID-dagen forteller han om et prosjekt etablert av EU-kommisjonen som skal se på mulighetene for etableringen av en felles europeisk standard for såkalte underlagsdokumenter, slik som fødsels-, vigsels- og dødsattester, som fremlegges for å få andre dokumenter, slik som reisedokumenter.

Knut Ivarson Øvregård har 35 års erfaring fra politiet, og jobber nå som seniorrådgiver ved Nasjonalt ID-senter, særlig med metoder for sikker identifisering. Det er ingen felles standard i Norge når det gjelder hva som utgjør sikker identifisering, og ulike virksomheter har kommet til ulike konklusjoner med hensyn til risiko og nødvendige kontrolltiltak. Det mangler en helhetlig tilnærming til sikker identifisering, hvilket gjør at systemet kan misbrukes og konsekvensene av dette er at personer på feilaktig grunnlag kan få ulike tjenester, varer og tilganger. På ID-dagen snakker Øvregård om hva som er svake ledd i identitetskjeden i Europa og Norge, og hvordan vi kan redusere vår sårbarhet. 

DIGITALE ID-PROSESSER I AFRIKA

Hvordan skal identitetsfeltet i Afrika utvikles, et kontinent hvor mange land har mangelfulle eller manglende sivilregistre, og hvor mange mennesker ikke har identitetsdokumenter? I flere land i Afrika er det mangelfulle systemer for å registrere fødsler eller å identifisere den enkelte borger.

Uten sikker identifisering får personer store problemer med for eksempel å opprette bankkonto, motta sosiale stønader og stemme ved valg. Hvordan møte disse enorme utfordringene? Ny teknologi spiller en vesentlig rolle, og kan bidra med å bygge robuste systemer for identitetsforvaltning i land som mangler dette.

Dr. Joseph Atick er Executive Chairman for ID4Africa & Identity Councel, og har 25 års erfaring fra identitetsfeltet og anses som en pionér på feltet i Afrika, særlig innen biometri. Atick har vært rådgiver og konsulent for flere regjeringer og utviklingsorganisasjoner i ID-relaterte spørsmål, og er også rådgiver for ID4D-programmet til Verdensbanken. Han er opptatt av å utvikle teknologi på identitetsfeltet som gavner fellesskapet. På ID-dagen forteller han om organisasjonen ID4Africa, som gir bistand til afrikanske land i utviklingen av digitale ID-prosesser, som skal bidra til videre sosial og økonomisk utvikling og økt sikkerhet i Afrika.  

Vyjayanti Desai er Program Manager for Identification for Development (ID4D) i Verdensbanken, et globalt multisektorinitiativ. For at alle skal få tilgang til tjenester og rettigheter, støtter ID4D utvikling av digitale identifiseringssystemer som tar i bruk moderne løsninger. Blant annet gir bruk av mobile løsninger svært lovende resultater når det gjelder å identifisere enkeltpersoner. 

SOMALIA-SAMARBEID

Somalia, som en rekke andre afrikanske land, har vært plaget av krig i mange år. Det har medført at sivilregistre har forsvunnet eller er svært mangelfulle. Den føderale somaliske regjeringen gjør imidlertid en stor innsats når det gjelder identitetsarbeid. Norske myndigheter har i en årrekke vært involvert i Somalia med oppbygging av somaliske administrasjonssystemer.

Vebjørn Heines er spesialrepresentant for Somalia i Utenriksdepartementet, og har tidligere vært chargé
d´affaires ved Norges ambassade i Nairobi. På ID-dagen snakker han om Norges samarbeid med den somaliske regjeringen om å bygge en robust immigrasjonsadministrasjon i Somalia.

ELEKTRONISK VARSLINGSSYSTEM

Anette Bayer Forsingdal
gir et annet perspektiv på ID-arbeid i Afrika. Forsingdal er direktør ved Department of Civil Registration i Ministry of Home Affairs and Immigration i Namibia, et land hvor fødsels- og dødsregistre i mange år var manuelle og fragmenterte. Hun har ledet utviklingen og innføringen av National Population Registration Front Office System, som tar sikte på å holde orden på alle dokumenter som mottas og behandles i avdelingen, inkludert et elektronisk varslingssystem for fødsler og dødsfall, som er underlagt helsedepartementet.