Nasjonalt ID-senters dokumentgranskere scorer høyt

I den årlige testen fra European Document Experts Working Group markerer Nasjonalt ID-senters dokumentgranskere seg på toppen.
Published: 10/8/2014

Som et viktig element i kvalitetssikringen av Nasjonalt ID-senters dokumentlaboratorium, deltar vi i årlige internasjonale ringtester (proficiency tests), hvor fiktive, forensiske problemstillinger innen faget blir sendt ut og skal besvares mest mulig reelt.

Fordi det foreligger et fasitsvar og resultatene gjennomgås grundig i etterkant, er dette en god mulighet til å oppdage svakheter og forbedringspotensiale ved metodene eller praksisen vi følger. Dette er særlig viktig fordi en feil kan få alvorlige konsekvenser for enkeltmennesker.

Temaet for årets test fra European Document Experts Working Group (EDEWG) var "Ikke-destruktiv papiranalyse". Dette er relevant blant annet for ekthetsvurderinger av papirbaserte dokumenter. Deler av oppgaven var med vilje gjort vanskelig og det var lagt inn "feller".

Nasjonalt ID-senters dokumentgranskere besvarte oppgaven i fellesskap. Av 46 deltakende europeiske laboratorier, inkludert de tyngste fagmiljøene på dette området internasjonalt, var det bare Nasjonalt ID-senter og 14 andre laboratorier som svarte korrekt på alle oppgavene.

Nasjonalt ID-senter var eneste deltaker fra Norge.