Cyber-senter offisielt åpnet på Gjøvik

Fredag 15. august åpnes det nye forsknings- og utdanningssenteret Center for Cyber and Information Security (CCIS) offisielt på Gjøvik. Nasjonalt ID-senter er blant partnerne.
Published: 8/15/2014

Dagen i dag markerer den offisielle åpningen av Center for Cyber and Information Security, det nye forsknings- og utdanningssenteret som skal ha fokus på cyber- og informasjonssikkerhet. Senteret er et resultat av samarbeid mellom flere organisasjoner, deriblant Nasjonalt ID-senter. Partnerne bidrar med ressurser til senteret for å etablere en av Europas største akademiske faggrupper i informasjonssikkerhet.

Pressemeldingen som er sluppet i forbindelse med åpningen finner du nedenfor.

Unikt forsknings og utdanningssenter i informasjonssikkerhet 

Fredag 15. august etablerte en lang rekke organisasjoner et forskningssenter og utdanningssenter i informasjonssikkerhet ­ - Center for Cyber and Information Security. Partnerne, som inkluderer fire høgskoler, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, PST, Politidirektoratet, en rekke politietater, Statkraft, Statnett, Oppland Fylkeskommune, IBM og flere andre private bedrifter, bidrar med ressurser til senteret for å etablere en av Europas største akademiske faggrupper i informasjonssikkerhet.

Etableringen ble feiret med en åpningskonferanse som inkluderte presentasjoner av politidirektør Odd Reidar Humlegård, NSM-direktør Kjetil Nilsen, sjef for Cyberforsvaret generalmajor Odd Egil Pedersen, Telenordirektør Berit Svendsen, Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon, sjefen for Europols datakrimsenter i Nederland, nestsjefen for Interpols cyberkrimsenter i Singapore, og en rekke andre.

Statssekretær Laila Bokhari ved Statsministerens kontor sa i sin åpningstale at det trolig er første gang at så mange og så ulike behovseiere går sammen om å adressere en viktig samfunnsutfordring.

Statssekretær i Forsvarsdepartementet, Øystein Bø, omtalte i sin åpningstale informasjonssikkerhet som et av samfunnets største utfordringer. Tverrsektorielt samarbeid og betoningen av forskning og kunnskapsutvikling er nødvendig for å møte disse. Dette senteret inneholder nettopp dette.

- Når kriminaliteten endrer seg, må også politiet endre sin kompetanse, sine arbeidsmetoder og sin strategiske tenkning. Gjennom dette samarbeidet skal politiet bli bedre i stand til å forebygge og bekjempe datakriminalitet og alvorlig organisert kriminalitet som bruker moderne teknologi, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Også Forsvaret er tungt representert. 

– Jeg har, på vegne av Forsvarssjefen, stilt to professorater til disposisjon for CCIS. Det er en investering fra Cyberforsvarets side, med en klar forventning om avkastning, sier sjef Cyberforsvaret, generalmajor Odd Egil Pedersen, og føyer til: - Avkastingen vil bestå i at senteret bidrar til å styrke kunnskap om cybersikkerhet, bistår med kunnskaps- og kompetansebygging og ikke minst bygger en arena hvor aktørene innenfor fagområdet kan komme sammen og utveksle kunnskap, erfaringer og meninger til felles beste.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet støtter sentret med finansiering av et professorat. Kjetil Nilsen, direktør i NSM, sier vi lever i et sårbart samfunn.

- Den digitale revolusjonen har skapt nye sårbarheter. Behovet for kompetanse og utdanning er helt sentralt for å redusere sårbarhetene på nettet. Vi trenger kompetanse på alle nivåer, fra styrebordene og ned til den enkelte borger. Gjennom CCIS vil vi utvikle Norges forskningskapasitet på feltet. Dette blir en svært viktig brikke for å redusere sårbarhetene i samfunnet i årene fremover.

- Vi ønsker å bidra med vår spisskompetanse, men også å lære av våre samarbeidspartnere, med et felles mål om et sikrere samfunn, sier Arne Isak Tveitan, leder for Nasjonalt ID-senter. 

- Kompetanse er ferskvare, og som et nasjonalt ID-senter vil vi være med på denne kompetansedugnaden, sier Tveitan.

- Statkraft bidrar også med finansiering av et professorat med fokus på sikkerhet innen prosesstyring av distribuerte produksjonssystemer. Statkraft ønsker å styrke sin kompetanse innenfor fagfeltet og bidra til å bygge opp et godt tverrfaglig IKT sikkerhetsmiljø i Norge, uttaler Øystein Hop i Statkraft.

Konserndirektør i Statnett, Peer Olav Østli sier følgende om etableringen:

- Informasjonssikkerhet er svært viktig i vår bransje, kraftforsyningen må til enhver tid sikres, så etablering av et sterkt fagmiljø på området er noe vi er glad for å kunne bidra til å få realisert.

Tønnes Ingebrigtsen, som er direktør i informasjonssikkerhetsfirmaet mnemonic, var ikke i tvil om at de skulle delta. Han ser på dette initiativet som en unik mulighet til å styrke kompetanseutvikling og kunnskapsdelingen imellom aktørene i Norge. Derfor har mnemonic valgt å bidra, blant annet gjennom finansiering av et professorat.

Telenor og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har inngått avtale om å finansiere et professorat innen informasjonssikkerhet ved Høgskolen i Gjøvik.

- Utdanning og rekruttering av dyktige folk innen fagområdet cyber- og informasjonssikkerhet vil bli en stor utfordring fremover, sier Anders Eggen avdelingssjef for avdeling Cybersystemer og elektronisk krigføring ved FFI. - Det er derfor positivt at HiG har tatt initiativet til denne kraftsamlingen for å styrke kompetanseutvikling og utdanning innen dette området.

- Digital kommunikasjon og Internett blir stadig mer kritisk for samfunnets evne til å fungere. Telenor har erfart viktigheten av å koordinere nasjonens samlede kompetanse og kapasitet ved kritiske hendelser i cyberdomenet, på tvers av sektorer, privat og offentlig virksomhet og myndighetsaktører. Alvorlige hendelser i cyberdomenet kan ikke håndteres av noen aktører alene. Vi tror at etableringen av CCIS vil bidra til å styrke nasjonens evne til å møte trusselen i cyberdomenet, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor.

- Trendene innenfor cyber- og informasjonssikkerhet indikerer behov for sterkere samarbeid på tvers av sektorer, og mellom offentlige og private virksomheter. Videre må vi styrke forsknings- og utdanningstilbudet i Norge for å kunne følge med i utviklingen og effektivt kunne sikre våre verdier. Vi i PwC mener CCIS er det viktigste tiltaket som nå gjøres, og vi har derfor valgt å støtte dette.

Som en del av samarbeidet mellom HIG og PHS er det etablert en felles, erfaringsbasert master i informasjonssikkerhet. Målgruppen for søkere til studiet er ansatte i politiet, men også Forsvaret og øvrige aktører innen offentlig sektor og privat næringsliv.

Rektor ved PHS, Håkon Skulstad, vektlegger hvor viktig denne avtalen er for å møte kriminalitetsutviklingen.

- Etterforskning hvor datateknologi er involvert er i betydelig vekst. Dette gjelder både nye kriminalitetsformer og den tradisjonelle kriminaliteten som nå begås ved bruk av ny teknologi.

- Senteret vil utvikle kompetanse og løsninger på et område som er blitt kritisk for alle samfunnsaktører. Samtidig vil senteret videreutvikle og sikre den ledende posisjon Høyskolen i Gjøvik har innen informasjonssikkerhet og gjennom dette bidra til regional utvikling. Begge aspektene er viktige for Eidsiva og derfor støtter vi senteret, sier Thor Svegården, direktør i Eidsiva Vekst AS.

- Det er en stor glede at så mange samfunnsaktører, både offentlige og private, har sett nytten av denne kraftsamlingen og bidrar med lønnsmidler, sier rektor ved Høgskolen i Gjøvik, Jørn Wroldsen.

Wroldsen er svært tilfreds med den finansielle støtten senteret har fått. Oppstartstøtte fra Justis- og beredskapsdepartementet, fra Kommunal og moderniseringsdepartementet, og fra Oppland Fylkeskommune har vært helt vesentlig for å få dette til. Samtidig som han takker for driftsstøtten håper Wroldsen regjeringen gjør et politisk vedtak for å sikre senteret langsiktig driftsfinansiering.

Om Center for Cyber and Information Security

CCIS skal være et nasjonalt senter for forskning, utdanning og trening på å håndtere kritiske situasjoner knyttet til informasjonssikkerhet. CCIS lokaliseres til helt nye lokaler på Høyskolen i Gjøvik. For mer informasjon om CCIS: www.ccis.no og  www.facebook.com/centerforcis

Spørsmål fra pressen om CCIS kan rettes til: Morten Irgens - Chair, CCIS Interim Board.

Oversikt over CCIS partnere som kan kontaktes finnes her.