Kartlegging av ID-arbeid, Politiets utlendingsenhet og Utlendingsdirektoratet

Nasjonalt ID-senter har gjennom Evalueringsprosjektet utgitt andre delrapport i en serie der vi kartlegger ID-arbeidet i politiet og utlendingsforvaltningen. Denne gangen har vi kartlagt ID-arbeidet hos Politiets utlendingsenhet og Utlendingsdirektoratet.
Published: 5/27/2014

Det gjøres mye godt arbeid innenfor ID-feltet i politiet og utlendingsforvaltningen. Imidlertid kan det synes som om flere av aktørene gjør arbeid som i noen tilfeller kan organiseres på en bedre måte. Dette gjelder både internt hos de forskjellige aktørene, og mellom de forskjellige etatene som i dag i varierende grad deler erfaringer og kompetanse som ville kommet hele forvaltningen til gode.

Gjennom Evalueringsprosjektet skal Nasjonalt ID-senter kartlegge og evaluere dagens ID-arbeid og kompetanse. Vi skal foreslå forbedringstiltak både hos andre etater og i egen organisasjon. Evaluering av ID-arbeidet i utlendingsforvaltningen er en del av Nasjonalt ID-senters mandat.

Evalueringsprosjektet ledes av Nasjonalt ID-senter.Vi har gjennom hele prosjektperioden hatt hospitanter fra de etatene som har blitt kartlagt. Det er en nytteverdi av å ha etatene med på å evaluere seg selv fordi det er etatene selv som best kjenner til det arbeidet som gjøres i egen etat.Alle etatene er med gjennom hele prosjektet, og ikke bare i de periodene det er egen etat som skal evalueres.

Nasjonalt ID-senter har det siste året drevet utstrakt opplæring i ID-arbeid og dokumentkontroll for utenriksstasjonene/utsendte og politidistriktene. Dette er et arbeid vi skal fortsette med, og forhåpentligvis vil dette bidra til å dekke noe av det opplæringsbehovet etatene har. Vi har også lansert e-læring på www.nidsenter.no som et ledd i å heve kompetansen på ID-feltet i
utlendingsforvaltningen.

Politiets utlendingsenhet er allerede godt i gang med en større omorganiseringsprosess, som vil bidra til en ytterligere helhetstenkning og kvalitetsheving rundt ID-arbeidet i Politiets utledingsenhet.

Rapporten kan du lese her.