Siste innspurt for årets opplæring

I år har NID reist rundt til flere politidistrikt for å drive opplæring innen ID-kontroll.
Published: 11/27/2012

Falsk identitet representerer store kostnader for samfunnet, og derfor er det viktig at politiet er best mulig skodd for å kunne avdekke forfalskede dokumenter i utlendingssaker.

Som et ledd i styrkingen av førstelinjen i utlendingsforvaltningen tilbyr Senter for ID-kunnskap politidistriktene kurs i grunnleggende dokumentkontroll og ID-arbeid. Undervisningen gis av senterets spesialister innen identitetsfastsettelse og dokumentgranskere fra tredjelinjelaboratoriet.

De to siste politidistriktene i år er Hordaland og Agder, som begge får undervisning i begynnelsen av desember.

- VZybelin Beck. (Foto: Nasjonalt ID-senter).i har gjennomført opplæring i ni politidistrikter i år og vi håper at det blir enda flere til neste år, sier seksjonsleder Zybelin Beck, som selv deltar på kurset som instruktør. - Vi får tilbakemeldinger fra kursdeltagerene om at de setter stor pris på kompetanseheving innen dette området. Vi håper at opplæringen vil gi resultater og at politiet vil av dekke flere falske identiteter og dokumenter.

Kurset er i to deler, der den første delen fokuserer på praktiske øvelser knyttet til avdekking av falske dokumenter. Den andre delen består av en gjennomgang av rutiner og regelverk knyttet til identitetsfeltet, samt taktisk personkontroll.

NID har som ett av sine mål å bidra til å heve kompetansen i utlendingsforvaltningen, særlig innen dokumentkontroll og id-arbeid. Dette inkluderer opplæringstiltak rettet mot landets politidistrikter for å heve kompetansen for den operative styrken innenfor verifisering av identitet og kontroll av dokumenter ved utlendingskontroll.

Bildet: Zybelin Beck (Foto: Nasjonalt ID-senter).