Rådgiving og oversendelse av enkeltsaker til NID

Utlendingsforvaltningen kan nå søke råd i enkeltsaker som byr på vanskelige spørsmål, eller i saker av prinsipiell karakter. Forvaltningssaker kan også sendes til NID for dokumentteknisk undersøkelse.
Published: 5/29/2012

NIDs rolle
NID skal være et ekspertorgan som skal bistå og samarbeide med alle aktørene i utlendingsforvaltningen. Vi skal også gi råd og yte bistand både etter forespørsel, i enkeltsaker og på eget initiativ, eller etter forespørsel i prinsipielle og vanskelige saker/spørsmål. Vi skal ikke fatte beslutninger i enkeltsaker, men innhente og gjøre tilgjengelig informasjon som del av grunnlagsmaterialet for virksomheter som fatter vedtak.

Ønsker dere bistand fra NID?
Hvis dere i utlendingsforvaltningen ønsker bistand fra NID kan vi kontaktes via e-post postmottak@nidsenter.no, eller via vår vakttelefon i arbeidstiden: 40 43 27 05. Vi ønsker at dere begrunner hvorfor dere kontakter oss og forklarer hva det er NID kan bistå med.

Hvilke typer dokumenter og enkeltsaker kan oversendes til NID fra andre aktører i utlendingsforvaltningen?
Henvendelser til NID fra eksterne aktører innen utlendingsforvaltningen vil kunne gjelde et enkelt dokument, eller en kategori av dokumenter, eller en enkeltsak med eller uten originaldokumenter.

Dokumenter
Senteret skal ha særskilt kompetanse på fremlagte identitetsdokumenter, og har et dokumentlaboratorium på tredjelinjenivå. Dokumentlaboratoriet vil etter avtale foreta ekthetsvurderinger av alle typer reise-, identitets- og underlagsdokumenter. NID har etter sitt mandat kun myndighet til å foreta dokumentundersøkelser i forvaltningssaker, og dokumentundersøkelser som gjelder straffesaker skal oversendes Kripos.

Enkeltsaker
NID kan bistå og gi råd i enkeltsaker som byr på vanskelige spørsmål, eller saker av prinsipiell karakter.

Hvordan sender dere saksdokumenter til NID?
Saksdokumenter i enkeltsaker som skal leveres til NID må skje på en sikker måte, for eksempel rekommandert post eller ved fysisk overlevering.