NID deltok på en GDISC workshop i Paris 22. og 23. mars 2012

Møtet var i regi av GDISC som står for “General Directors’ Immigration Services Conference”. Nettverket har 33 medlemsland i Europa og hjemmesiden deres er www.gdisc.org.
Published: 4/12/2012

Temaet for møtet var biometri og familieinnvandring og deltagerne kom fra en rekke europeiske land.

Første dag var viet til biometri og særlig fingeravtrykk.

Sverige demonstrerte en fingeravtrykksmaskinen Lumidigm som skanner det dyptliggende fingeravtrykket til en person. Den tar opp ni bilder av et flatt fingeravtrykk på ulike bølgelengder, polariseringer og retninger. Lumidigm gjør det mulig å registrere fingeravtrykk selv om det overfladiske avtrykket er skadet.

Europakommisjonen la frem en oversikt over ulike fingeravtrykkssystemer som er i bruk i dag, og en oversikt over hvordan automatisk grensekontroll (ABC) kan foregå. 

En amerikaner har et såkalt biometrisk pass, men det er kun foto som er registrert i passet. En slik reisende vil måtte registrere seg først (RTP – registered traveller programme) og deretter vil han også kunne benytte seg av ABC. Omlag 80 % av alle reisende burde kunne benytte seg av ABC med denne metoden.

Portugal la deretter frem hvordan de arbeider med biometri og e-ID. De ønsker samme prosess for pass, ID-kort, oppholdskort og visum. Prosessen er i tre trinn: registrering, levering (inkluderer produksjon og utstedelse) og kontroll.

  • Registrering: Opptakene skjer i biometrikiosker, de har også mobile biometrikiosker som er offline.
  • Levering: Produksjon og personalisering skjer på samme sted. 40 % av sakene valideres automatisk.
  • Kontroll: De har både stasjonært og mobilt utstyr. De kontrollerer informasjonen opp mot ulike databaser inkludert politiets baser. En slik kontroll tar ca. 15 sekunder.


Andre dag dreide seg særlig om familieinnvandring

Norge, Sverige og EASO (Euopean Asylum Support Office) presenterte hvordan de arbeidet med aldersundersøkelser.

England mener at vi må ta opp biometri av barn. Dette sikrer barn bedre mot trafficking ved at de er registrert fra ung alder av. Dette vil gjøre barna mindre “verdifulle” på det svarte markedet, mente England.  

Biometrisk oppholdstillatelse rulles ut i perioden 2008–2013/14. til nå er ca. 650 000 slike tillatelser utstedt.

Frankrike presenterte en EMN- studie (European Migration Network) om familieinnvandringssaker.

Sverige presenterte hvordan de jobber med familieinnvandringssaker fra Somalia. De anslår at det kommer 12–15.000 slike Somalia-saker i 2012, 3000 saker er for tiden i det svenske rettssystemet.

I 2011 var det totalt 41 000 familieinnvandringssaker i Sverige og de anslår at dette øker til 59 000 saker i 2012.

DNA-testing løser problemet med å sannsynliggjøre tilknytning i kjernefamilier. Men løser i mindre grad storfamilie-søknader.