Hospitering

Vi ønsker deg som jobber med ID-oppgaver velkommen til å søke hospitering eller kortere utveksling hos oss. Vi tar imot inntil to hospitanter hvert halvår, med oppstart i januar og august. Forespørsler om kortere utveksling blir vurdert fortløpende. 

Slik søker du

En søknad om å hospitere eller komme på et kortere utvekslingsopphold må være skriftlig, og det må følge med en anbefaling fra lederen din. Du må oppgi hvilke ID-faglige arbeidsoppgaver du har, eller vil få etter å ha hospitert hos oss. Du må også si noe om ønsket lengde på oppholdet.

 Vi tar utgangspunkt i at avgivende virksomhet dekker kostnader til lønn i den perioden du er hos oss.

 Søknaden sendes til postmottak@nidsenter.no, og merkes med «Søknad om hospitering» eller «Søknad om kortere utveksling».

Hensikten med mobilitetsordningene

De ulike mobilitetsordningene skal bidra til faglig utvikling og oppdatering hos de som kommer til oss, slik at de kan utføre arbeidsoppgavene sine mer effektivt og med høyere kvalitet.

Samtidig vil våre ansatte få økt kompetanse gjennom at du som kommer til oss, deler kunnskap, erfaringer og faglige impulser fra egen arbeidsplass. Det er også et mål at ordningene skal bidra til bedre samarbeid på tvers i offentlig sektor.

Hva kan vi tilby?

Du vil i hovedsak følge en av våre medarbeider i det daglige arbeidet, og vil få arbeidsoppgaver i tilpasset egen kompetanse og aktuelle oppgaver. En hospiteringsperiode vil som hovedregel vare i mellom tre måneder og ett år, mens en kortere utveksling kan vare alt i fra noen dager til tre måneder.


Hospitering

Som hospitant hos oss skal du opparbeide deg god og helhetlig forståelse av fag og metode innen ID-forvaltningen. Vi vil i samarbeid med deg utarbeide en fagplan, som vektes ut fra hvilke primære arbeidsoppgaver du har, eller skal få. Relevante emner kan være 

 • dokumentundersøkelser
 • rapportskriving med konklusjonsgrader
 • referansearbeid (Mikromarc, elektroniske referanser, fysiske referanser, forarbeid til DISCS)
 • vakttelefonen
 • ID-basen og andre ID-verktøy
 • statistikk og analyse
 • veiledere og implementeringsarbeid
 • juridiske emner
 • rutiner for rapportering og anmeldelse
 • opplæring / formidling av ID-faget
 • utvikling / videreutvikling av kurs og opplæringsmateriell

Kortvarig utveksling

Dette er et alternativ hvis du ønsker et mindre omfattende innblikk i vårt arbeidsområde. Hovedformålet vil da være at du tilegner deg kompetanse som er relevant for å utføre de konkrete arbeidsoppgavene du har, eller skal få i egen virksomhet. Også her skal vi i størst mulig grad bidra til at du får innføring i helhetlig ID-arbeid. Relevante emner i opplæringen vil kunne være mange av de samme som for hospitanter.

Hvem som kan søke

Nasjonalt ID-senter har som mål å heve ID-kompetansen i utlendingsforvaltningen, politiet og andre offentlige virksomheter med ansvar for identitetsopplysninger. For å hospitere eller komme på kortere utveksling, må du som hovedregel ha kunnskaper som tilfredsstiller ID-arbeid på andrelinjenivå. Med det menes at du har, eller skal få bistands-/veiledningsoppgaver knyttet til ID-arbeid (personkontroll, dokumentkontroll og/eller opplæring) på eget arbeidssted. Vi gjør en skjønnsmessig vurdering av alle søkere.

Hva vi forventer av deg

I tillegg til å bidra i det daglige arbeidet, forventer vi at du overfører kunnskap og erfaringer fra egen virksomhet, for å øke vår innsikt i ID-arbeidet hos andre aktører. Sentrale punkter kan være hvordan dere jobber med ID, hvilke utfordringer dere opplever, hvilke trender/modus dere ser osv.

Du bør også gi innspill til forbedringer i måten vi jobber på, og til hva vi kan gjøre for å nå målet om enhetlig og helhetlig ID-forvaltning.

I løpet av hospiteringsperioden skal du utarbeide forslag til hvordan ID-arbeidet kan gjøres bedre på egen arbeidsplass. Hvis du er her på kortere utveksling, er det ikke krav til en skriftlig sluttrapport, men vi oppfordrer deg til å bruke det du lærer til å reflektere over forbedringsområder i egen virksomhet.