Strategiplan 2018-20

VIRKSOMHETSIDÉ

Nasjonalt ID-senter skal styrke ID-arbeidet i utlendingsforvaltningen, politiet og andre offentlige virksomheter med ansvar for ID-opplysninger.

VISJON

Sikker ID

HOVEDMÅL

Nasjonalt ID-senter skal bidra til å nå myndighetenes overordnede mål om raskere avklaring av identitet, raskere retur og sikker og effektiv ID-forvaltning.

Nasjonalt ID-senter skal:

 • Styrke arbeidet med å avklare identiteten til utlendinger som kommer til eller oppholder seg i Norge
 • Legge til rette for et helhetlig ID-arbeid i offentlig forvaltning
 • Være et kompetansesenter for alle som arbeider med ID-oppgaver

FIRE SATSINGSOMRÅDER

 • ID-kompetanse
 • ID-bistand
 • ID-analyse
 • ID-samarbeid


ID-KOMPETANSE

Nasjonalt ID-senter skal legge til rette for at utlendingsforvaltningen har god og ensartet ID-kompetanse. Vi skal bistå med opplæring av ressurspersoner, tilby læremidler og gi råd om oppbygging og tilrettelegging av ID-arbeid og forvaltning av ID-kompetanse.

Prioriteringer i perioden:

 • Etablere felles læringsmål for de som jobber med ID-kontroll
 • Innlemme ID-kompetanse som fast element i sentrale grunnutdanninger og funksjonsbaserte utdanninger
 • Utvikle og dele et bredt tilbud av fysisk og digitalt opplæringsmateriell
 • Bygge og bistå lokale kompetansemiljø hos alle sentrale ID-aktører

ID-BISTAND

Nasjonalt ID-senter skal være det stedet hvor offentlige etater kan henvende seg for råd og bistand i ID-spørsmål.

Prioriteringer i perioden:

 • Undersøke ID- og underlagsdokumenter
 • Gi råd i enkeltsaker
 • Videreutvikle nidsenter.no, herunder ID-basen som et saksbehandlerverktøy

ID-ANALYSE

Nasjonalt ID-senter skal være toneangivende på analyse, fag- og metodeutvikling på ID-feltet. Vi skal kartlegge ID-utfordringene for å kunne bistå myndighetene i regelverks- og politikkutformingen.

Prioriteringer i perioden:

 • Utvikle og anbefale metoder innen dokumentundersøkelser
 • Utvikle statistikk- og analyseprodukter, risikoprofiler og trendrapporter
 • Evaluere ID-arbeidet i offentlig sektor

ID-SAMARBEID

Nasjonalt ID-senter skal bidra til økt koordinering og samarbeid mellom ulike ID-aktører og ta initiativ til gode fellesløsninger.

Prioriteringer i perioden:

 • Videreutvikle ID-nettverket som en møteplass for erfaringsutveksling og samarbeid
 • Styrke satsingen på andrelinjenettverket for å dele beste praksis og finne løsninger på utfordringer
 • Samarbeide med nasjonale og internasjonale aktører