Offentlige postlister

 

Februar 2020

Uke 6

Januar 2020

Uke 5

Uke 4

Uke 3

Uke 1 og 2

Desember 2019

Uke 51 og 52

Uke 50

Uke 49

November 2019

Uke 48

Uke 47

Uke 46

Uke 45

 Nyttig å vite før du ber om innsyn:

Offentlige journaler ivaretar hensynet til      personvern.

  • Offentlige journaler inneholder ikke      informasjon om straffesaker.
  • Det er mulig å få tilsendt en offentlig      journal for en ønsket tidsperiode.
  • Gi så konkrete opplysninger som mulig om hvem      eller hva saken gjelder.

Utvalget i journalen er offentlige journalopplysninger dvs. sakstittel, journalposttittel, saks- og dokumentnummer, dokumentdato samt navn på mottaker/avsender. Mottaker/avsender er i noen tilfeller skjermet for å hindre at taushetsbelagt informasjon skal bli avslørt ved en eventuell sammenstilling av data. Hjemmel for skjerming vil vises på journalen der dette er lagt på.

Nasjonalt ID-senter har en sakstype, Doksak, som i sin helhet er unntatt offentlighet etter Off forskr §9 Unntak for hele dokument og opplysninger i enkeltsaker etter utlendingslova og statsborgerlova. Journalpostene i denne sakstypen listes ikke opp på offentlig journal.

Invitasjoner og påmelding til kurs, seminarer og møter som legges ut på vår nettside nidsenter.no blir heller ikke publisert på offentlig journal. Journalister og interesserte kan be om innsyn i informasjon som ligger på vår nettside nidsenter.no.

Etter offentliggjøring blir journalen liggende i 3 måneder.

Dersom du ønsker innsyn i teksten i dokumentene, sender du en bestilling til postmottak@nidsenter.no. Vennligst oppgi arkivnummer. Innsynssaker behandles fortløpende og uten ugrunnet opphold. Du vil få svar innen fem arbeidsdager. Hvis begjæringer mot formodning ikke besvares, blir det betraktet som avslag etter loven, se offentleglova § 32 annet ledd. Klage skal sendes til nærmeste overordnede forvaltningsorgan, i dette tilfelle Politidirektoratet.