ID-skrivet

Unntatt offentlighet, jf. offl. § 24 første og tredje ledd.

Hva er ID-skrivet?

Nasjonalt ID-senter har siden opprettelsen arbeidet målrettet for å utvikle en enhetlig og helhetlig ID-forvaltning på tvers av etater og organisasjoner.

Som et ledd i dette arbeidet, publiserer vi nå regelmessig et informasjonsskriv om ID-arbeid; ID-skrivet.

Hvem er ID-skrivet for?

ID-skrivet er laget for saksbehandlere i politiet eller annen offentlig forvaltning som gjør ID-vurderinger, først og fremst på andrelinjenivå. Skrivet kan også være aktuelt for førstelinjen.

Du må være pålogget for å få tilgang til ID-skrivet. Når du har logget det på, vil du finne alle publiserte utgaver av ID-skrivet under.